previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวงานวิจัย

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มทร.ตะวันออก กับ อบจ.ชลบุรี (27 ธันวาคม 2562)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ตะวันออก ร่วมกับ นายวิทยา...

ภาพกิจกรรมวิจัย

ประมวลภาพจัดทำคู่มือและการใช้ SOP จริยธรรมในมนุษย์ และ จรรยาบรรณ การใช้สัตว์ทดลอง (12 กันยายน 2562)

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภญ.โสภิต ธรรมอารี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การจัดทำคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures (SOP)...

ข่าวบริการวิชาการ

การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในงานเกษตรบางพระแฟร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดการเปิดบูธนิทรรศการงานบริการวิชาการ ในงานเกษตรบางพระแพร์ ในวันที่ 1- 9 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

ข่าวอบรม/สัมมนา

ภาพกิจกรรม สวพ.

วารสารวิจัย

วารสารสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 เล่ม 1

ปี 8 ฉบับ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2562)

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ

แหล่งทุนวิจัย

ใส่โค้ด ปฏิทิน google ตรงนี้