previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

ข่าวงานวิจัย

เปิดรับโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รอบยกเว้นค่าธรรมเนียม) สำหรับบุคลากร มทร.ตะวันออก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รอบยกเว้นค่าธรรมเนียม) สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดหน่วยงานละ 3 เรื่องต่อรอบการพิจารณา โดยให้กรอกรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้

ภาพกิจกรรมวิจัย

กิจกรรมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2565 (16-18 กันยายน 2563)

          สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นพัฒนานักวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2563 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยการพัฒนานักวิจัยควบคู่กับโจทย์การวิจัยในรูปแบบโครงการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ประจำปี 2565 ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยพื้นฐานในแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก           สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญได้แก่ อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช (อดีตหัวหน้าส่วนติดตามและเมินผลการวิจัย กองมาตรฐานการวิจัย วช.)...

ข่าวบริการวิชาการ

การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในงานเกษตรบางพระแฟร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดการเปิดบูธนิทรรศการงานบริการวิชาการ ในงานเกษตรบางพระแพร์ ในวันที่ 1- 9 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

ข่าวอบรม/สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนองานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13

ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเสนองานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13 รายชื่อผู้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)รายชื่อผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ทั้งนี้หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด รบกวนแจ้งที่ E-mail: Conf_ird@rmutto.ac.th

ภาพกิจกรรม สวพ.

ภาพกิจกรรมการลงนามความร่วมมือโครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล (วันที่ 9 ตุลาคม 2563)

#SmartChonburi เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล กับความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการศึกษา มุ่งสู่เมืองนวัตกรรมระดับชาติ อบจ.ชลบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับ 12 หน่วยงานพันธมิตร ผลักดันโครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะ...

วารสารวิจัย

วารสารสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 เล่ม 1

ปี 8 ฉบับ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2562)

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง