โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และงานประชุมสัมมนาวิชาระดับนานานชาติ ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563

 ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี


1.  ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์โดยจัดลำดับความสำคัญ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ทำให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก รวมทั้งทางด้านการวิจัยก็เช่นเดียวกัน โดยการวิจัยจะต้องก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลได้ และแปรรูปเชิงผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยจึงจำเป็นต้องมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา และเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัยด้วยกัน ตลอดจนประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำผลดังกล่าวมาพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
 3. เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย
 4. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
3. รูปแบบดำเนินการ
 1. การบรรยายพิเศษ (keynote lecture)
 2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation)
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation)
 4. การจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าชุมชน
 5. การจัดกิจกรรมประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย
5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ

 นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรของรัฐและเอกชน  นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

6.  งบประมาณ 

    ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับงบสนับสนุนของเจ้าภาพร่วมจากหน่วยงานภายนอก และจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ

7.  การติดตามประเมินผล
 1. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน
 2. สังเกตความสนใจของผู้ร่วมโครงการ
 3. ประเมินผลจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 3. แลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย
 4. สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
9.  วิธีการส่งบทความ
 • ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อม ไฟล์บทความฉบับเต็ม (Full paper) ไม่เกิน 15 หน้า เป็นไฟล์สกุล *.pdf และ *.doc หรือ *.docx ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ส่งเข้า E-mail : conf_ird@rmutto.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่