สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พื้นที่บางพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ในการสร้างโจทย์และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดครับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและกระทรวง อววน. และ (2) พัฒนาค่านิยมในการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยหน้าใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่าน อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/ahV2SVR4d56xwLe79   ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ผู้สนใจต้องมีเค้าโครงข้อเสนอโครงการวิจัย

*ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเค้าโครงข้อเสนอโครงการวิจัย โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัย (PDF,Word)

กำหนดการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : 40 คน

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล


คุณสมบัตินักวิจัยรุ่นใหม่

  1. เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  2. ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ใดมาก่อน
  3. ไม่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์

คุณสมบัติพี่เลี้ยงนักวิจัย

  1. เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  2. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งสนับสนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ทุน ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560 – 2562)
  3. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการไม่เกิน 2 เรื่อง
  4. ไม่มีงานวิจัยที่ค้างส่งในช่วงระยะ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2550 – 2560)
  5. มีเวลาและพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่