สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและแหล่งทุนวิจัยภายนอก ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและได้แนวทางการจัดทำโครงการวิจัยและเพื่อให้นักวิจัยได้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกได้นั้น

ในการนี้ สวพ. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่าน อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/WK2ZuGB2HPAtWdWD6   หรือแสกน QR Code ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ผู้สนใจต้องมีเค้าโครงข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มเสนอแผนงานย่อย/โครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ird.rmutto.ac.th หัวข้อฝึกอบรม (รายละเอียดดังแนบ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอแผนงานย่อย/โครงการ (PDF, Word)

กำหนดการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : 40 คน

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง (ดร.ขุน) มทร.ล้านนา


หรือสมัครข้างล่างนี้ ☟⇩

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่