สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ การอบรมหลักสูตรแนวทางการดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Basic Good Clinical Practice (GCP) Training Course) ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักวิจัย และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจ สร้างเสริมประสบการณ์และฝึกทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดีและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการวิจัยทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง

ในการนี้ สวพ. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่าน อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/SQ3yVmXfwxKXS1kB8 หรือ แสกน QR Code ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563


กำหนดการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน

ทีมวิทยากร จาก MedResNet


หรือสมัครข้างล่างนี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่