แบบฟอร์มงานวิจัย

Attachments

File Description File size Downloads
doc แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2563 (สกสว) รูปแบบการทำรายงานเมื่อสิ้นสุด MoA ปี 2563 ของ สกสว.
51 KB 93
pdf แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2563 (สกสว) รูปแบบการทำรายงานเมื่อสิ้นสุด MoA ปี 2563 ของ สกสว.
224 KB 69
xls แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย งบรายได้ (ผด1) 80 KB 135
pdf สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มทร.ตะวันออก สัญญาทุนอุดหนุนวิจัย
2 MB 234
doc แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และแบบขยายเวลา (แบบ ต1ช/ด) ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า และ สวพ.ขย.56
51 KB 158
doc แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป) เปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป.
42 KB 136
pdf รหัส OECD 45 KB 97
pdf รหัส UNESCO 339 KB 205
pdf ตัวอย่างจัดเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
117 KB 1580
zip Template เล่มรายงานวิจัย 477 KB 250
zip แบบฟอร์มเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2565 950 KB 235
doc แบบเสนอขอโครงการวิจัย ว-1ด (ฉบับปี 2558) 123 KB 397
doc แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)
51 KB 179
doc สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2)
39 KB 131
zip แบบฟอร์ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2565 26 MB 138
pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม 64 610 KB 16
doc แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม 64 90 KB 17
doc แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 64 109 KB 18
pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 64 652 KB 20