แบบฟอร์มงานวิจัย

Attachments

File Description File size Downloads
xls แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย งบรายได้ (ผด1) 80 KB 61
pdf สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มทร.ตะวันออก 2 MB 34
doc แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และแบบขยายเวลา (แบบ ต1ช/ด) 51 KB 66
doc แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป) 42 KB 24
pdf รหัส OECD 45 KB 25
pdf รหัส UNESCO 339 KB 75
pdf ตัวอย่างจัดเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 117 KB 427
zip Template เล่มรายงานวิจัย 477 KB 56
zip แบบฟอร์มเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2565 950 KB 132
doc แบบเสนอขอโครงการวิจัย ว-1ด (ฉบับปี 2558) 123 KB 227
doc แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) 51 KB 37
doc สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) 39 KB 40
zip แบบฟอร์ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2565 26 MB 52