กำหนดฝึกอบรม

ที่ ชื่อโครงการวันที่จัดวิทยากรเป้าหมายลงทะเบียน
1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากทุนวิจัยภายนอก 10-11 มี.ค. 63ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง50 คนยังไม่เปิด
2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง 18-19 ก.พ. 63รศ.ดร.โยธิน แสวงดี50 คน ยังไม่เปิด
3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) 20-21 ก.พ. 63 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 50 คน ยังไม่เปิด
4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ (การเสนอขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ) เดือน พ.ค. 63ดร.เกษร (ทุนยูโรเปี่ยน)20 คน ยังไม่เปิด
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 18-19 มี.ค. 63วิทยากรจาก วช.100 คน ยังไม่เปิด
6.โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และ การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 127-29 พ.ค. 63บรรยายพิเศษจาก Wes Syd Uni.100 คนคลิกที่นี้
7.การฝึกอบรมการเขียนร่างยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (กิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก)28 พ.ค. 63จาก กรมทรัพย์สินฯ20 คน ยังไม่เปิด