จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.ประกาย ขวัญหลาย (คุณน้อย) งานสิทธิประโยชน์ โทร. 1187


Attachments

File Description File size Downloads
pdf ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563
342 KB 16
pdf มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2556 (วช.) มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) วช. พ.ศ. 2556
220 KB 8
pdf CIOMS Guidelines 2016 International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans : Geneva 2016
887 KB 4
pdf แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย 2550 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย
2 MB 3
pdf Standards and Operational Guidance : WHO 2011 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants
1 MB 3
pdf ICH Good Clinical Practice Guideline_ThaiVer (อย.) ICH Good Clinical Practice Guideline THAI Ver. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
426 KB 3
pdf ICH GCP 2016_E6_R2__Step_4 INTERNATIONAL COUNCIL FOR HARMONISATION OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PHARMACEUTICALS FOR HUMAN USE (ICH)
456 KB 3