วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :
เป็นผู้นำด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการภาคตะวันออก เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา :
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเป็นนักวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการที่ตอบสนองและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน อุตสาหกรรม และประเทศชาติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4. สร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับประชาคมอาเซียน
5. สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้