คณะผู้บริหารและบุคลากร

ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
anan_po@rmutto.ac.th

ดร.มนัน ชาญนำสิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

กำกับดูแลงานบริหารงานทั่วไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา

manun_wo@rmutto.ac.th
นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

กำกับดูแลงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

DANUCHAWAT_SU@rmutto.ac.th
นายทรงวุฒิ บุญส่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนางานวิจัย

กำกับและดูแลงานบริหารทุนวิจัย และส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

songwut_bo@rmutto.ac.th
นางสาวเตือนใจ สลับศรี
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานเลขานุการสำนักงาน
 • งานบริหารทุนวิจัย
 • งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
tuanjai_sa@rmutto.ac.th
นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานสารบรรณ
  • งานพัสดุ
  • งานบุคลากร
  • งานธุรการ
nirawan_sr@rmutto.ac.th
นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • งานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย
  • งานงบประมาณวิจัย PMU
  • งานเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
  • งานพัฒนาทำเนียบนักวิจัย
  • งานนิทรรศการงานวิจัย
punnacha_su@rmutto.ac.th
นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • งานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย
  • งานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
  • งานงบประมาณวิจัยเงินรายได้
  • งานพัฒนาบุคลากร
luckhanamanee_ba@rmutto.ac.th
นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • งานบริหารทุนวิจัย
  • ประสานงานงบประมาณวิจัยภายนอก
 • งานประชุมกองทุนสนับสนุนส่งเสริมวิจัย
 • งานประชุมคณะกรรมการจริยธรรมในสัตว์ทดลอง
 • บริษัทที่ปรึกษาไทย
Vilawan_ri@rmutto.ac.th
นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • งานบริการวิชาการ
  • งานงบประมาณบริการวิชาการ
  • งานติดตาม รายงานและประเมินผลบริการวิชาการ
  • งานเครือข่ายบริการวิชาการ
  • งานแผนบริการวิชาการ
 • ประสานงานงานวิจัยเชิงพื้นที่
suwanna_pu@rmutto.ac.th
นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • งานบริการวิชาการ
  • งานติดตาม รายงานและประเมินผลบริการวิชาการ
   • งานติดตามการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการ
 • งานติดตามการใช้ประโยชน์งานวิจัย
 • งานวารสารวิจัยและวารสารสังคมศาสตร์
atistan_bo@rmutto.ac.th
นางสาววรรณษา บาลโสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • งานงบประมาณและแผน
 • งานประชุมวิิชาการ
 • งานพัฒนาเว็บไซต์
 • งานฝึกอบรมนักวิจัย
wannasa_ba@rmutto.ac.th
นางสาวประกาย ขวัญหลาย
นักวิชาการศึกษา
 • งานสิทธิประโยชน์
 • งานประกันคุณภาพศึกษา
 • งานจัดการความรู้
 • งานจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์
prakai_kh@rmutto.ac.th