คณะผู้บริหารและบุคลากร

ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
irdi@rmutto.ac.th

นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

irdi@rmutto.ac.th
นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

irdi@rmutto.ac.th
ดร.มนัน ชาญนำสิน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนางานวิจัย

manun_wo@rmutto.ac.th
นางสาวเตือนใจ สลับศรี
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
 • รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน ผอ.สวพ
 • งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานดูแลงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย (ทุกงบประมาณ)
tuanjai_sa@rmutto.ac.th
นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง
งานบริหารงานทั่วไป
 • งานสารบรรณ
 • งานพัสดุ
 • งานบุคลากร
nirawan_sr@rmutto.ac.th
นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
งานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย
 • ประสานงานและดูแลงานงบประมาณวิจัยเงินแผ่นดิน
punnacha_su@rmutto.ac.th
นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข
งานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย
 • ประสานงานและดูแลงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้
irdi@rmutto.ac.th
นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
งานบริหารทุนวิจัย
 • งานประสานงานงบประมาณวิจัยภายนอก
 • งานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมวิจัย
 • งานคณะกรรมการจริยธรรมในสัตว์ทดลอง
irdi@rmutto.ac.th
นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • งานบริการวิชาการ
 • งานงบประมาณบริการวิชาการ
suwanna_pu@rmutto.ac.th
นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • งานติดตามการใช้ประโยชน์งานวิจัย
 • งานติดตามการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการ
 • งานบริการวิชาการ
irdi@rmutto.ac.th
นางสาววรรณษา บาลโสง
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • งานงบประมาณและแผน
 • งานประชุมวิิชาการ
 • งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
wannasa_ba@rmutto.ac.th
นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • งานวารสารวิจัยและสังคมศาสตร์
irdi@rmutto.ac.th
นางสาวประกาย ขวัญหลาย
งานสิทธิประโยชน์
 • งานประกันคุณภาพศึกษา
 • งานสิทธิประโยชน์
 • งานจัดการความรู้
 • งานจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์
prakai_kh@rmutto.ac.th