ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ระเบียบ / ข้อบังคับ

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550

ประกาศ / คำสั่ง