ระเบียบฯ ด้านบริการวิชาการ

ระเบียบ / ข้อบังคับ

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ และการรับจ้างทำของให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2557
  • ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย โครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน พ.ศ. 2545

ประกาศ / คำสั่ง

ไม่มี


เครือข่ายบริิการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.)