ขั้นตอนกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา

  1. ขั้นตอนการดำเนินงานประสานงานการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร
  2. ระบบและกลไกระบบกลไกการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิ
  3. ขั้นตอนการขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  4. ขั้นตอนการยื่นสิทธิบัตร
  5. ขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับคำสั่งแก้ไขสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวประกาย ขวัญหลาย
งานสิทธิประโยชน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร. 0-3835-8142 ภายใน 8510
E-mail : ird2rmutto@gmail.com , noii.pkk1@gmail.com