ขั้นตอนกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา

     

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ระบบกลไกการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิ ระบบและกลไกการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิ
160 KB 6
pdf ขั้นตอนการดำเนินงานประสานงานการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ขั้นตอนการดำเนินงานประสานงานการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร
109 KB 9
pdf ขั้นตอนการขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ขั้นตอนการขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
130 KB 6
pdf ขั้นตอนการยื่นสิทธิบัตร ขั้นตอนการยื่นสิทธิบัตร
137 KB 6
pdf ขั้นตอนการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับคำสั่งแก้ไขสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
150 KB 5