แบบฟอร์มการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารประกอบการขอยื่นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 1. แบบพิมพ์คําขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
 2. รายละเอียดการประดิษฐ์ หรือคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี
 3. ข้อถือสิทธิ
 4. รูปเขียน (กรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภาพถ่ายได้)
 5. บทสรุปการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์)
 6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 7. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของผลงานที่ขอยื่นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 8. สำเนาหนังสือคำสั่งแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ
 9. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์มการยื่นขอจดฯ

 1. คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แบบ สปสผอสป001-ก
 2. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 3. คำขอแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร แบบ สป/สผ/อสป/003-ก