Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

Untitled Document
   ระเบียบ / ประกาศ
 
 ประกาศ หลักเกณฑ์การขอรับเพื่อเพื่อสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติภายในประเทศ
 ประกาศ เกณฑ์การขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณธ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556
 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย โครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน พ.ศ. 2545
 ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วย การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556
 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย 2550
 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2558
 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 196/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 45/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัย
 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ และการทำจ้างทำของให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2557

 

1
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.