Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2559
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  Untitled Document
   ระเบียบ / ประกาศ
 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณธ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556
 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย โครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน พ.ศ. 2545
 ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วย การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556
 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย 2550
 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 095/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลอง
 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2558
 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 196/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 45/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัย
 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ และการทำจ้างทำของให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2557

 

1
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.