Untitled Document Untitled Document

โรงเรียนพัชรพิทยาคม

 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    แผนยุทธศาสตร์ฯ 2556-2560  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
    การบริหารความเสี่ยง สวพ.  
    งานสิทธิประโยชน์  
    ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย  
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
    วารสารวิจัย  
    วารสารสังคมศาสตร์  
    รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ  
    บัญชีวารสารวิชาการ  
    บัญชีวารสาร SJR  
    Scimago Journal-Country Rank  
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
    ฐานข้อมูล TCI  
    Thai Journals Online (ThaiJO)  
    ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    ฐานข้อมูล Sciencedirect  
    ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS  
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่
 
 เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9 (CD Full paper)
 เอกสารประกอบการสังเคราะห์กิจกรรมที่3 (18 ก.ย. 2558)
 การสังเคราะห์งานวิจัยปูม้า By Dr.Chongko
 เอกสารการประชุมชี้แจง เรื่อง สิทธิประโยชน์จากการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย (2ธค58)
 ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของ สวพ.
 คู่มือนักวิจัย มทร.ตะวันออก (ปี 2556)
 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (ปี 2560)
 (ร่าง) นโยบายและยุทศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
 คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย 2557
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สวพ ปี 2555
 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ By วช.
 คู่มือการสร้างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ By วช.
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปี 2557

 

1 2 Next
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.