Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย (RMUTTO e-Research)
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่
 
 เอกสารบรรยายสิทธิบัตร (16มีค60)
 เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9 (CD Full paper)
 เอกสารประกอบการสังเคราะห์กิจกรรมที่3 (18 ก.ย. 2558)
 เอกสารประกอบการสังเคราะห์กิจกรรมที่1 (1 ก.ค. 2558)
 การสังเคราะห์งานวิจัยปูม้า By Dr.Chongko
 เอกสารการประชุมชี้แจง เรื่อง สิทธิประโยชน์จากการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย (2ธค58)
 ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของ สวพ.
 คู่มือนักวิจัย มทร.ตะวันออก (ปี 2556)
 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
 ยุทธศาสตร์ประเทศ
 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (ปี 2560)
 (ร่าง) นโยบายและยุทศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
 คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย 2557
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สวพ ปี 2555
 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

 

1 2 Next
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.