Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย (RMUTTO e-Research)
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่
 
 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ By วช.
 คู่มือการสร้างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ By วช.
 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ NRMS
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปี 2557
 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
 คู่มือ แนวทางปฏิบัติที่ดี การให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้านงานวิจัย ของ สวพ 2558
 คู่มือ การเขียนโครงการและจรรยาบรรณนักวิจัย 2557 By สวพ
 เอกสารการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย ปี 2560 By Sam-ang
 เอกสารการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย By Sam-ang
 เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปี 2556
 คู่มือบริการวิชาการ ปี 2555
 นานาวิธีการถอดบทเรียน By ศุภวัลย์ พลายน้อย
 รายงานสังเคราะห์และเผยแพร่งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน ปี 2558

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.