Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
แผนยุทธศาสตร์ฯ 2556-2560
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
 

 

 

   Untitled Document
   ข่าวอบรมสัมมนา  

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
08 มกราคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 สวพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา การจัดทำแผนบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน
11 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 สวพ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดเทคนิคการวิจัยสู่อาเซียน
11 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 มทร. 9 แห่ง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ มทร. ครั้งที่ 5
04 มีนาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6
15 พฤศจิกายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ปขมท. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัมนาระบบงานบริหารและธุรการ
17 ตุลาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก"
19 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ขอเชิญนักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
21 กุมภาพันธ์ 2555  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.