Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2559
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  Untitled Document
   วารสารวิจัย
 
วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
(Update วารสารวิจัยฯ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2)
 
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 
มกราคม - มิถุนายน 2551 กรกฏาคม - ธันวาคม 2551
   
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2552 กรกฏาคม - ธันวาคม 2552
   
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2553 กรกฏาคม - ธันวาคม 2553
   
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2554 กรกฏาคม - ธันวาคม 2554
   
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2555 กรกฏาคม - ธันวาคม 2555
   
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2556 กรกฏาคม - ธันวาคม 2556
   
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2557 กรกฏาคม - ธันวาคม 2557
   
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2558 กรกฏาคม - ธันวาคม 2558
   

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2559 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559
   

กำลังดำเนินการ!!

กำลังดำเนินการ!!

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2560 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560
 
 
 
 
   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.