Untitled Document Untitled Document
 
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
Francis
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561
เกี่ยวกับ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
Seertyicelibe
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารสังคมศาสตร์
Sergio
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก

 

 

  Untitled Document
   บุคลากร สวพ.
 

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวเตือนใจ  สลับศรี 
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
                                    
             
 
น.ส.ประกาย  ขวัญหลาย
งานสิทธิประโยชน์และประกันคุณภาพฯ
   
น.ส.วิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์
งานบริหารทุนวิจัย
(งบประมาณภายนอก)
   
น.ส.นิราวัลย์  ศรีทอง
งานบริหารงานทั่วไปและสารบรรณ
               
         
 
น.ส.วรรณษา บาลโสง
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและคลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
   
น.ส.สุวรรณา  ปัดทาบาล
งานบริการวิชาการ
   
น.ส.ปุญณชา สุริยะสาร
งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
(งบประมาณเงินแผ่นดิน)
               
         
 
น.ส.วีรยา แจ่มสวัสดิ์
งานวารสารวิจัย
 
 
   
น.ส.กานดา ทองนพคุณ
งานบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
   
น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข
งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
(งบประมาณเงินรายได้)
 
               

 

   
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.