Untitled Document Untitled Document
 
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
Francis
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561
เกี่ยวกับ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
Seertyicelibe
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารสังคมศาสตร์
Sergio
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก

 

 

  Untitled Document
   เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 

สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

(เลขที่สัญญาทุน)

ตารางสรุปคณะของแต่ละได้รับ

ยอดเงินสนับสนุนภายใน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบเงินแผ่นดิน ปี 2559

และงบเงินรายได้ ปี2559

คณะเทคโนโลยีสังคม

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะเทคโนโลยีสังคม

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะศิลปศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยอดเงินสนับสนุนภายนอก

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

สถาบันเทคโนโลยีการบิ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

   
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.