Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

Untitled Document
   เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 

สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

(เลขที่สัญญาทุน)

ตารางสรุปคณะของแต่ละได้รับ

ยอดเงินสนับสนุนภายใน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบเงินแผ่นดิน ปี 2559

และงบเงินรายได้ ปี2559

คณะเทคโนโลยีสังคม

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะเทคโนโลยีสังคม

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะศิลปศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยอดเงินสนับสนุนภายนอก

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

สถาบันเทคโนโลยีการบิ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

   
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.