Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
แผนยุทธศาสตร์ฯ 2556-2560
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
 

 

 

  Untitled Document
   ประวัติความเป็นมา
 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้แยกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  
      ปัจจุบัน มี ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีรองผู้อำนวยการได้ 3 ตำแหน่ง ซึ่งแบ่งเป็น
      1. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ พรสุริยา 
      2. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ  ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์  มครเพศ
      3. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
      กรอบการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อแรกตั้งได้ถูกกำหนดความรับผิดชอบ กำกับและดูแลการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย แต่ต่อมาได้มีการโอนงานบริการวิชาการ ออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองกิจการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 คงเหลือเฉพาะส่วนงานบริหารการวิจัย และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัย ต่อมามีการยุบรวมหน่วยงาน และได้โอนงานบริการวิชาการมาอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง  
      สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะกรรมการประจำสถาบัน ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี เป็นผู้กำกับดูแลกิจการของสถาบันฯ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีกำหนดวาระการประชุมทุก 2 เดือน ทั้งนี้ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนอาจเรียกประชุมเป็นการเฉพาะได้ โดยปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้
    1. งานบริหารงานทั่วไป
    2. งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
    3. งานบริหารทุนวิจัย
    4. งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
    5. งานสิทธิประโยชน์

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.