Untitled Document Untitled Document

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
ประกาศ
เอกสารประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11
 

 

 

  Untitled Document
   รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2551

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 2

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2552

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 3

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 4

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2554

 
Proceeding of 3rd Rajamangala University of Technology International Conference 2011
December 13-16, 2011

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 5

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 6

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 7 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” และการประชุมวิชาการราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

   

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 8

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558

 

   

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9

วันที่  11-13 พฤษภาคม 2559

( NEW UPLOAD!!)

 
   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.