Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
    ประวัติความเป็นมา  
     
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
     
     
    ภาพกิจกรรม  
     
     
     
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
     
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
     
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
     
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
     
     
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
     
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
     
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
     
     
     
     
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
     
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
     
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
     
     
     
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
    ส่งวารสารออนไลน์  
     
     
    รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ  
    บัญชีวารสารวิชาการ  
     
    Scimago Journal-Country Rank  
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
    ฐานข้อมูล TCI  
     
     
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
     
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
     
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 
Untitled Document
   รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2551

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 2

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2552

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 3

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 4

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2554

 
Proceeding of 3rd Rajamangala University of Technology International Conference 2011
December 13-16, 2011

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 5

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 6

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 7 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” และการประชุมวิชาการราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

   

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 8

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558

 

   

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9

วันที่  11-13 พฤษภาคม 2559

( NEW UPLOAD!!)

 
   
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.