Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

Untitled Document
   แหล่งทุนวิจัยภายนอก
 
 แหล่งทุนวิจัย
yes สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
yes สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
yes สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
yes สำนักงบประมาณ
yes สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 yes ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
yes เครือข่ายกาญจนาภิเษก
yes สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
yes ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
yes ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
yes ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
yes สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
yes สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 yes มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
yes กระทรวงศึกษาธิการ
yes สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 yes มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
yes สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
yes กรมควบคุมมลพิษ
yes กรมวิชาการ
yes กรมการศาสนา
yes กรมการศึกษานอกโรงเรียน
yes กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 yes สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
yes กรมป่าไม้
yes การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
yes การเคหะแห่งชาติ
yes มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
yes สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
yes สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
yes สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
yes สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
yes มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
yes สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
yes การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 
enlightenedแหล่งทุนอื่นๆ

 

   
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.