Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2559
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  Untitled Document
   นโยบายมหาวิทยาลัย
 

นโยบาย 10 ข้อ ของมหาวิทยาลัย

1. มุ่งพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง
2. การพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
4. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศและสาธารณะ
5. ส่งเสริมการบูรณาการวิจัยกับพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
7. มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี และผสมผสานวัฒนธรรมของชาติ
9. การบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสู่องค์กรคุณภาพ
10. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.