Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
แผนยุทธศาสตร์ฯ 2556-2560
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
 

 

 

  Untitled Document
   ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
 

ยุทธศาสตร์แห่งชาติรายประเด็น ปี 2559

1.ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง Download
2.ยุทธศาสตร์ความมั่นคง Download
3.ยุทธวิจัยการศึกษา Download
4.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ Download
5.ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน Download
6.ยุทธศาสตร์ความหลากหลาย Download
7.ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม Download
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี Download
9.ยุทธศาสตร์วิจัยท่องเที่ยว Download
10.ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ Download
11.ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ Download
12.ยุทธศาสตร์อาเซียน Download
13.ยุทธศาสตร์พื้นที่สูง Download
14.ยุทธศาสตร์ข้าว Download
15.ยุทธศาสตร์วิจัยมันสำปะหลัง Download
16.ยุทธศาสตร์ยาพารา Download
17.เกษตรเพื่อความยั่งยืน Download
18.ยุทธศาสตร์สุขภาพ Download
19.ยุทธศาสตรพืชสวน Download
20.ยุทธศาสตร์ปาล์ม Download
21.ยุทธศาสตรอ้อยและน้ำตาลทราย Download
22.ยุทธศาสตรสมุนไพร Download
23.ยุทธศาสตร์อาหาร Download
24.ยุทธศาสตร์ไซเบอร์ Download
25.ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Download
26.ยุทธศาสตร์โคเนื้อ Download
27.ร่างยุทธศาสตร์ด้าน National Food Valley Download
28.ยุทธศาสตร์การวิจัยอัญมณี Download
29.ยุทธศาสตร์การเป็น Medical Hub Download
30.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว Download
31.ยุทธศาสตร์การจัดการขยะ Download
32.สัตว์เศรษฐกิจ Download
33.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือฯ Download
34.การคมนาคมขนส่งระบบราง Download
35.การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานฯ Download
36.พลาสติกชีวภาพ Download
37.มนุษยศาสตร์ Download
38.ผลกระทบการใช้แร่ใยหินฯ Download
39.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ Download

ยุทธศาสตร์แห่งชาติรายประเด็น ปี 2560

 

 

      

 

 

 

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.