Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
    การบริหารความเสี่ยง สวพ.  
    งานสิทธิประโยชน์  
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
    วารสารวิจัย  
    วารสารสังคมศาสตร์  
    รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ  
    บัญชีวารสารวิชาการ  
    บัญชีวารสาร SJR  
    Scimago Journal-Country Rank  
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
    ฐานข้อมูล TCI  
    Thai Journals Online (ThaiJO)  
    ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

Untitled Document
   ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
 

ยุทธศาสตร์แห่งชาติรายประเด็น ปี 2559

1.ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง Download
2.ยุทธศาสตร์ความมั่นคง Download
3.ยุทธวิจัยการศึกษา Download
4.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ Download
5.ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน Download
6.ยุทธศาสตร์ความหลากหลาย Download
7.ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม Download
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี Download
9.ยุทธศาสตร์วิจัยท่องเที่ยว Download
10.ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ Download
11.ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ Download
12.ยุทธศาสตร์อาเซียน Download
13.ยุทธศาสตร์พื้นที่สูง Download
14.ยุทธศาสตร์ข้าว Download
15.ยุทธศาสตร์วิจัยมันสำปะหลัง Download
16.ยุทธศาสตร์ยาพารา Download
17.เกษตรเพื่อความยั่งยืน Download
18.ยุทธศาสตร์สุขภาพ Download
19.ยุทธศาสตรพืชสวน Download
20.ยุทธศาสตร์ปาล์ม Download
21.ยุทธศาสตรอ้อยและน้ำตาลทราย Download
22.ยุทธศาสตรสมุนไพร Download
23.ยุทธศาสตร์อาหาร Download
24.ยุทธศาสตร์ไซเบอร์ Download
25.ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Download
26.ยุทธศาสตร์โคเนื้อ Download
27.ร่างยุทธศาสตร์ด้าน National Food Valley Download
28.ยุทธศาสตร์การวิจัยอัญมณี Download
29.ยุทธศาสตร์การเป็น Medical Hub Download
30.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว Download
31.ยุทธศาสตร์การจัดการขยะ Download
32.สัตว์เศรษฐกิจ Download
33.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือฯ Download
34.การคมนาคมขนส่งระบบราง Download
35.การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานฯ Download
36.พลาสติกชีวภาพ Download
37.มนุษยศาสตร์ Download
38.ผลกระทบการใช้แร่ใยหินฯ Download
39.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ Download

ยุทธศาสตร์แห่งชาติรายประเด็น ปี 2560

 

 

      

 

 

 

 

   
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.