Untitled Document Untitled Document

นิเทศติดตามและประเมินผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
StartUpมทร.ตะวันออก
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย (RMUTTO e-Research)
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  Untitled Document
   งานสิทธิประโยชน์
 
ข้อมูลการขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
 
enlightened ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา DOWNLOAD
enlightened เอกสารการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา DOWNLOAD
enlightened Flow Chart ขั้นตอนการขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ DOWNLOAD
enlightened Flow Chart การยื่นสิทธิบัตร DOWNLOAD
enlightened Flow Chart การดำเนินงานเมื่อได้รับคำสั่งแก้ไขสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา DOWNLOAD
   
   
heartแบบฟอร์มของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
heartแบบฟอร์มลิขสิทธิ์  
heartสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
heartแบบผังภูมิของวงจรรวม  
   
   
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานสิทธิประโยชน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110
โทรสาร. 0-3835-8142    โทร.  0-38358201 ต่อ 8510 
E-mail : ird2rmutto@gmail.com, pkhuanlai@hotmail.com
 
 
ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  
   
 
 
 
 
 
 
   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.