Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2559
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  Untitled Document
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์ : 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำด้านวิจัยถ่ายทอดและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  ที่มีคุณภาพ  คุณประโยชน์  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นจริงและมีคุณธรรม
 
พันธกิจ : 
        1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการด้านการวิจัยแก่บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ และพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
        2. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
        3. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ
        4. พัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนด้านงานวิจัย
 
ปณิธาน :  
        พัฒนาคน   พัฒนางานวิจัย   เพื่อประโยชน์ของสังคม
 
ปรัชญา :  
        ส่งเสริมงานวิจัย  สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
 
อัตลักษณ์: 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา นำวิจัยสู่สังคมและชุมชน
 
เอกลักษณ์ :
        มหาวิทยาลัย นำความรู้สู่สังคม
   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.