Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565  
    แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
    การบริหารความเสี่ยง สวพ.  
    งานสิทธิประโยชน์  
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
    วารสารวิจัย  
    วารสารสังคมศาสตร์  
    รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ  
    บัญชีวารสารวิชาการ  
    บัญชีวารสาร SJR  
    Scimago Journal-Country Rank  
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
    ฐานข้อมูล TCI  
    Thai Journals Online (ThaiJO)  
    ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
     
     
     
     
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

Untitled Document
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์ : 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำด้านวิจัยถ่ายทอดและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  ที่มีคุณภาพ  คุณประโยชน์  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นจริงและมีคุณธรรม
 
พันธกิจ : 
        1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการด้านการวิจัยแก่บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ และพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
        2. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
        3. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ
        4. พัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนด้านงานวิจัย
 
ปณิธาน :  
        พัฒนาคน   พัฒนางานวิจัย   เพื่อประโยชน์ของสังคม
 
ปรัชญา :  
        ส่งเสริมงานวิจัย  สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
 
อัตลักษณ์: 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา นำวิจัยสู่สังคมและชุมชน
 
เอกลักษณ์ :
        มหาวิทยาลัย นำความรู้สู่สังคม
   
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.