Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

Untitled Document
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์ : 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำด้านวิจัยถ่ายทอดและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  ที่มีคุณภาพ  คุณประโยชน์  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นจริงและมีคุณธรรม
 
พันธกิจ : 
        1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการด้านการวิจัยแก่บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ และพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
        2. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
        3. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ
        4. พัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนด้านงานวิจัย
 
ปณิธาน :  
        พัฒนาคน   พัฒนางานวิจัย   เพื่อประโยชน์ของสังคม
 
ปรัชญา :  
        ส่งเสริมงานวิจัย  สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
 
อัตลักษณ์: 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา นำวิจัยสู่สังคมและชุมชน
 
เอกลักษณ์ :
        มหาวิทยาลัย นำความรู้สู่สังคม
   
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.