Untitled Document Untitled Document

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
ประกาศ
เอกสารประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11
 

 

 

  Untitled Document
   ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
 
ยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ 2558-2560 (ฉบับทบทวน)
 
 (ทบทวนจากการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมพวงพะยอม อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก วข.บางพระ)
 
         1. การวิจัยตามศักยภาพและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ พัฒนาหรือแก้ปัญหาชุมชนและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จดสิทธิบัตร และนำไปใช้ประโยชน์
         2. การวิจัยด้านสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน การศึกษา การท่องเที่ยว การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างกลยุทธ์คุณภาพการให้บริการของกิจการ
         3. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนา และสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
         4. การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประชากร และสุขภาพชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
         5. การวิจัยที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลผลิต สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
         6. การวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ โซ่อุปทานและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
         7. การวิจัย เพื่อสร้าง พัฒนาทักษะของบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร
         8. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และการสร้างสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ
 
   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.