Untitled Document Untitled Document
 
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
Francis
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561
เกี่ยวกับ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
Seertyicelibe
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารสังคมศาสตร์
Sergio
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก

 

 

  วช.ขอความร่วมมือนักวิจัยส่งสรุปผลงานวิจัยไปยังห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ (Explore)


 วช.ขอความร่วมมือนักวิจัยส่งสรุปผลงานวิจัยไปยังห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ (Explore)
19 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วช.ขอความร่วมมือนักวิจัยแนบไฟล์สรุปผลงานวิจัย เพื่อจะนำส่งไปยังห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ (Explore)

วช. ขอความร่วมมือนักวิจัยแนบไฟล์สรุปผลงานวิจัย 1 หน้า และไฟล์สรุปผลงานวิจัย 5 บรรทัด ในระบบ NRPM เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น โดยจัดทำสรุปรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และแนบไฟล์ (Microsoft Word) เข้าในระบบ NRPM  และเลือกประเภทไฟล์เป็นไฟล์สรุปผลงานวิจัย 1 หน้า (Explore) หรือไฟล์สรุปผลงานวิจัย 5 บรรทัด (Explore)  เพื่อ วช. จะได้นำส่งไปยังห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ (Explore) เพื่อเผยแพร่ความรู้และการใช้ประโยชน์สู่สาธารณชนต่อไป  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย และเอกสารแนะนำเว็บไซต์ Explore ได้ที่  http://nrpm.nrct.go.th/PublicViewNews.aspx?NewsID=207 
 
 

 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.