Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2559
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  (อบรมวิจัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร


 (อบรมวิจัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร
20 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เปิดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร

1) หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 5"  

    กำหนดจัดวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  5,900 บาท

2) หลักสูตร "การวิเคราะหข้อมูลด้วย Binary Logistic Regression"

    กำหนดจัด วันที่ 3-4 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

3) หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Cox Regression Analysis"

   กำหนดจัด วันที่ 14-15 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

4) หลักสูตร "การตรวจประเมินภายใน TIS/OHSAS 18001 : 2007"

    กำหนดจัดวันที่ 14-15 ม.ค. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

5) หลักสูตร "การตรวจประเมินภายใน ISO 14001 : 2004"

     กำหนดจัด วันที่ 11-12 ก.พ. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

6) หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 2"

     กำหนดจัด วันที่ 28-30 มี.ค. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   www.fph.tu.ac.th

ผู้ประสานงาน     คุณพิศมัย  มากแพทย์        โทร. 085-3620126  E-mail: pisamai25@gmail.com 

                         คุณวันเฉลิม  กระจัดกลาง   โทร. 084-8249615  E-mail: wanchalerm.k@fph.tu.ac.th

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.