Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565  
    แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
    การบริหารความเสี่ยง สวพ.  
    Seertyicelibe  
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
    วารสารวิจัย  
    วารสารสังคมศาสตร์  
    รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ  
    บัญชีวารสารวิชาการ  
    บัญชีวารสาร SJR  
    Scimago Journal-Country Rank  
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
    ฐานข้อมูล TCI  
    Thai Journals Online (ThaiJO)  
    ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
     
     
     
     
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

(อบรมวิจัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร


 (อบรมวิจัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร
20 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เปิดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร

1) หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 5"  

    กำหนดจัดวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  5,900 บาท

2) หลักสูตร "การวิเคราะหข้อมูลด้วย Binary Logistic Regression"

    กำหนดจัด วันที่ 3-4 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

3) หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Cox Regression Analysis"

   กำหนดจัด วันที่ 14-15 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

4) หลักสูตร "การตรวจประเมินภายใน TIS/OHSAS 18001 : 2007"

    กำหนดจัดวันที่ 14-15 ม.ค. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

5) หลักสูตร "การตรวจประเมินภายใน ISO 14001 : 2004"

     กำหนดจัด วันที่ 11-12 ก.พ. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

6) หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 2"

     กำหนดจัด วันที่ 28-30 มี.ค. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   www.fph.tu.ac.th

ผู้ประสานงาน     คุณพิศมัย  มากแพทย์        โทร. 085-3620126  E-mail: pisamai25@gmail.com 

                         คุณวันเฉลิม  กระจัดกลาง   โทร. 084-8249615  E-mail: wanchalerm.k@fph.tu.ac.th

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.