Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย (RMUTTO e-Research)
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  วช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ณ ไบเทคบางนา


 วช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ณ ไบเทคบางนา
22 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559  

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กทม

โดยได้แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ภาค 

1) ภาคนิทรรศการ    ลงทะเบียน  ได้ ณ จุดลงทะเบียน หากประสงค์จะเข้า่รวมเป็นหมู่คณะ (50 คน ขึ้นไป) ส่งแบบตอบรับมายัง วช. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

2) ภาคเสวนา   ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย     ภายในวันที่  11 มกราคม 2559

3) ภาคการอบรม    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ ให้ วช. ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.rrm.nrct.go.th  หรือ  www.inventorday.nrct.go.th

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.