Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
    งานสิทธิประโยชน์  
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
16 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2551 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การตรวจวัดโดยวิธีคอโลริมิตริกสำหรับการวิเคราะห์สารประกอบเอมีนในอาหารหมักดอง
Colorimetric Method for Measurement of Biogenic Amines in Fermented Foods
      รุ่งนภา ช่อทองดี และ จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
      คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
      ……………....1-8 |Content| 
 
ผลของอัตราปูนโดโลไมท์ที่มีต่อค่า pH และจุลินทรีย์ในดินที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
Effect of Dolomite Application Rate on pH and Micro-organisms in Soil as“Mon Tong”
Durian Trees were Grown 
      ชาติชาย ไชยช่วย และ รัตนา ไชยช่วย
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  ……………....9-28 |Content|
 
รูปแบบการจัดการหอยเชอรี่ในนาข้าว บริเวณอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
The Pattern of the Golden Apple Snail Management in Paddy Field Amphure Phapayom, Phathalung Province
      อานุช  คีรีรัฐนิคม และ สุดสาคร พุกงาม
      ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ……………....29-38 |Content|
 
ความต้องการของสมาชิกในการพัฒนาการบริหารสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด          (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
Member’s  Requirement in Administration Development  The Nongpho Cooperative Ltd. 
(under the Royal Patronage)
      ดนุพล   แสงนาค
      ภาควิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ราชบุรี.........39-47  |Content| 
 
การสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในทางที่ผิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
Drug Abuse Screening of Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Uthenthawai Campus  Students 
      ดารุวรรณ    โรจนสุพจน์
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
      วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร ……………....48-61 |Content|
 
ผลกระทบของการขยายตัวเหมืองแม่เมาะต่อฐานทรัพยากรและชุมชน
Effects of the Expansion of the Mae Moh Mine on Resources and Communities
      ทวีสิน   ปัญญาสีห์
      ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะศิลปกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง ลำปาง……………....62-71 |Content| 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษาดนตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
Management Strategies for the Organization of Music Education in Higher Education Institutions in Thailand 
      ปิยพันธ์  แสนทวีสุข
      สาขาการบริการเชิงบูรณาการ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น.......72-91 |content| 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถต่อการให้บริการของหน่วยงานบริการในวิทยาเขต
Research Title Students Satisfaction Survey for Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chakrabongse Bhuvanrth Campus 
      บุญเสริม  อุ่ยตระกูล
      คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
      วิทยาเขตจักรพงษภูวนาท,กรุงเทพมหานคร ……………....92-106 |content| 
 
การศึกษาการเสริมสมุนไพร  (ฝรั่ง, ฟ้าทะลายโจรและกระเทียม) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ
Study of herbal supplementation (Guava, Ness and Garlic) in broiler feed on production performance
      ภัทราพร  ภุมรินทร์1*   ชัชพงษ์  เชาว์สวัสดิ์ 2  ถิรายุ  สอ้านวงค์ 2
      1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
      2 โปรแกรมเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
      …........107-114 |Content| 
 
อิทธิพลของการเคลือบน้ำมันพืชต่อคุณภาพของไข่ไก่
Effect of Coating Vegetable Oils on Quality of Eggs

      ธีระพล บันสิทธิ์ 1*  กาญจนา บันสิทธิ์ 1*  พัฒนศักดิ์ โสร่วมค้อ 2*

      อัฐพงค์ จันทปิตา 2* สุรมนตรี จ่านันท์ 2*

      1* ภาควิชาสัตวศาสตร์   2* นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาสัตวศาสตร์ 
      คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ...…....115-121 |Content| 
 
ผลของการใช้อาหารหยาบทดแทนเลี้ยงโคให้นมในฤดูแล้ง
Roughage  Replacer for Feeding Milking Cows in Dry Season
      วีระพล แจ่มสวัสดิ์
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ  จ.ชลบุรี …..122-131 |Content|
 
แนวทางการวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูงแบบสวิตชิ่งสำหรับ       แท่งอิเล็กโตรด 
The Analysis of Harmonics of High Voltage AC Switching Power Supply for Electrode Tube 
      ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
      คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กรุงเทพมหานคร ..............132-141|Content| 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.