Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
    บุคลากร สวพ.  
     
     
     
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
     
     
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
    บัญชีวารสารวิชาการ  
     
     
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
 
วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
16 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2551 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การตรวจวัดโดยวิธีคอโลริมิตริกสำหรับการวิเคราะห์สารประกอบเอมีนในอาหารหมักดอง
Colorimetric Method for Measurement of Biogenic Amines in Fermented Foods
      รุ่งนภา ช่อทองดี และ จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
      คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
      ……………....1-8 |Content| 
 
ผลของอัตราปูนโดโลไมท์ที่มีต่อค่า pH และจุลินทรีย์ในดินที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
Effect of Dolomite Application Rate on pH and Micro-organisms in Soil as“Mon Tong”
Durian Trees were Grown 
      ชาติชาย ไชยช่วย และ รัตนา ไชยช่วย
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  ……………....9-28 |Content|
 
รูปแบบการจัดการหอยเชอรี่ในนาข้าว บริเวณอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
The Pattern of the Golden Apple Snail Management in Paddy Field Amphure Phapayom, Phathalung Province
      อานุช  คีรีรัฐนิคม และ สุดสาคร พุกงาม
      ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ……………....29-38 |Content|
 
ความต้องการของสมาชิกในการพัฒนาการบริหารสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด          (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
Member’s  Requirement in Administration Development  The Nongpho Cooperative Ltd. 
(under the Royal Patronage)
      ดนุพล   แสงนาค
      ภาควิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ราชบุรี.........39-47  |Content| 
 
การสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในทางที่ผิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
Drug Abuse Screening of Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Uthenthawai Campus  Students 
      ดารุวรรณ    โรจนสุพจน์
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
      วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร ……………....48-61 |Content|
 
ผลกระทบของการขยายตัวเหมืองแม่เมาะต่อฐานทรัพยากรและชุมชน
Effects of the Expansion of the Mae Moh Mine on Resources and Communities
      ทวีสิน   ปัญญาสีห์
      ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะศิลปกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง ลำปาง……………....62-71 |Content| 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษาดนตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
Management Strategies for the Organization of Music Education in Higher Education Institutions in Thailand 
      ปิยพันธ์  แสนทวีสุข
      สาขาการบริการเชิงบูรณาการ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น.......72-91 |content| 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถต่อการให้บริการของหน่วยงานบริการในวิทยาเขต
Research Title Students Satisfaction Survey for Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chakrabongse Bhuvanrth Campus 
      บุญเสริม  อุ่ยตระกูล
      คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
      วิทยาเขตจักรพงษภูวนาท,กรุงเทพมหานคร ……………....92-106 |content| 
 
การศึกษาการเสริมสมุนไพร  (ฝรั่ง, ฟ้าทะลายโจรและกระเทียม) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ
Study of herbal supplementation (Guava, Ness and Garlic) in broiler feed on production performance
      ภัทราพร  ภุมรินทร์1*   ชัชพงษ์  เชาว์สวัสดิ์ 2  ถิรายุ  สอ้านวงค์ 2
      1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
      2 โปรแกรมเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
      …........107-114 |Content| 
 
อิทธิพลของการเคลือบน้ำมันพืชต่อคุณภาพของไข่ไก่
Effect of Coating Vegetable Oils on Quality of Eggs

      ธีระพล บันสิทธิ์ 1*  กาญจนา บันสิทธิ์ 1*  พัฒนศักดิ์ โสร่วมค้อ 2*

      อัฐพงค์ จันทปิตา 2* สุรมนตรี จ่านันท์ 2*

      1* ภาควิชาสัตวศาสตร์   2* นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาสัตวศาสตร์ 
      คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ...…....115-121 |Content| 
 
ผลของการใช้อาหารหยาบทดแทนเลี้ยงโคให้นมในฤดูแล้ง
Roughage  Replacer for Feeding Milking Cows in Dry Season
      วีระพล แจ่มสวัสดิ์
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ  จ.ชลบุรี …..122-131 |Content|
 
แนวทางการวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูงแบบสวิตชิ่งสำหรับ       แท่งอิเล็กโตรด 
The Analysis of Harmonics of High Voltage AC Switching Power Supply for Electrode Tube 
      ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
      คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กรุงเทพมหานคร ..............132-141|Content| 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.