Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
    บุคลากร สวพ.  
     
     
     
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
     
     
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
    บัญชีวารสารวิชาการ  
     
     
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
 
วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2551 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การผลิตเอธานอลจากเปลือกมันสำปหลังโดยการแปรรูปน้ำตาลร่วมกับการหมัก
Production of ethanol from cassava waste by simultaneous asccharification and fermentation
        ปรียารัตน์ โยวะผุย และ จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
        คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
        .......1-6 |Content|
 
การยับยั้งการเจริญของ Ralstonia solanacerum ในดินโดยตัวรับรังสีอาทิตย์ รูปประกอบพาราโบลาแบบไม่สมมาตร
Inhibition of Ralstonia solanacearum in soil by asymmetry compound parabolic concentrator 
       ธนเทพ  พิทยราชศักดิ์1   ศิริชัย  เทพา1 และ จิรศักดิ์  คงเกียรติขจร2
       1สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
       2สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ........ 7-13 |content|
 
A single Current Controlled CCTA-Based Current-mode Multiplier/Divider 
      Winai Jaikla1 and Montree Siripruchyanun2
      1Electric and Electronic Program, Faculty of Industrial Technology, Suan
        Sunandha Rajabhat University, Dusik, Bangkok, 10300,Thailand
      2Department of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of
        Teachnical Educatiob, King Mongkut's Institute of Technology 
        North Bangkok,Bangkok,10800,Thailand
       ...............14-18|Content| 
 
เทคนิคการพัฒนาคานสำเร็จรูปเป็นคานต่อเนื่อง
Development of Precastmember for Contineousbeam
      วิเชียร เข็มเงิน1 และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์2
      1สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  2สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง         
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย  กรุงเทพมหานคร
      ............19-22|content|
 
A Study on Feeding and Fecal Excretion Rates of Various Body Weight of Green Catfish (Mystus Nemurus)
      สุกัญญา คำหล้า1 สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร2 และ ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์2
      1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      2รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น............23-31|content|
 
ผลของระดับความเค็มต่อการอนุบาลลูกปลากดเหลือง
Effect of Salinity Levels on Nursing of Green Catfish, Mystus Nemurus
      สราวุธ คำพุช1 สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร2 และ ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์2
      1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      2รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...........32-39|content|
 
ภูมิปัญญาภาคใต้ตอนล่าง : กรณีศึกษาการใช้สมุนไพรรักษาโรคสัตว์ของหมอพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี ยะลา และนาราธิวาส
The Wisdom of the Deep South of Thailand  : Case Study on Utilization of Herbal Medidine to Treat Domestic Animal Diseases by Traditional Doctors in Pattani, Yala and Narathiwat
     วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ และ อับดุลรอฮิม เปาะอีแต
      ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา             ..............40-46|content|
 
สะตอและชนิดพืชร่วมภายใต้ระบบวนเกษตรในภาคใต้ของประเทศไทย
Sator (Parkia speciosa Hassk.) and Multiple Crops through Agroforestry System in Southern Thailand
      พิกุน ศักญะพันธ์,ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี และ วิจิตต์ วรรณชิต
      คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา   
      ..................47-50|content|
 
โครงการศึกษาการเพาะเลี้ยง และการปล่อยนกเงือก (Family Bucerotidae) บางชนิด คืนสู่ธรรมชาติ ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 
Propagation and Reintroduction of Some Sympatric Hornbill (Family Bucerotidae) in Khao Kheow Open Zoo,Chouburi Province
      อุฬาริกา กองพรหม1 รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ 2 สุนันท์ แหวนประดับ1 เสถียร สง่าแรง1
      ธนะชัย เสียงดี1 และ สมศักดิ์ ดอกไม้3
      1Khao Kheow Open Zoo,Chouburi 
     2Conservation Biology Department,Faculty of Science,Mahidol University,
        Kanjanaburi Province.
     3Khao Kheow-Khao Chompoo Sanctuary Department of Nation Park 
     for Wildlife and Plant
      .............51-57|content|
 
ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคกับความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย
Macroeconomic Variables and Fiscal Sustainability 
      พัชรี มินระวงศ์ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร                 
       ............58-63|content|
 
วงจรเลียนแบบตัวต้านทานแบบลอยชนิดบวก/ลบที่ควบคุมได้ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CCII ที่ควบคุมด้วยกระแส
Electronically Tunable Positive/Negative Floating Resistance Simulators
      ภมร ศิลาพันธ์1 ธนันต์ ศรีสกุล2 วินัย ใจกล้า3 และมนตรี ศิริปรัญญานันท์4
      1โปรแกรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ จ.อุตรดิตถ์
     2แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คณะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิษนุโลก จ.พิษณุโลก
     3โปรแกรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา            เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร
    4ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
      .................64-68|content|
 
วิธีการแก้ปัญหาของการจัดลำดับงานโดยใช้เจเนติกอัลกอริทึม
Solving sequence of job scheduling problem by genetic algorithm
      อดุลย์ พุกอินทร์1,2 สารัลย์  กระจง1 ธนัตธา กรพิพักษ์1 และ ขวัญนิธิ คำเมือง2
      1โปรแกรมวิชาไฟฟ้าและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
      2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
      ........69-75|content|
 
Quantification of the storage rice aroma compounds and viscosity properties of uncooked rice 
      Jieasak Kongkittikajorn* and Jureerat Zaejong
      Department of Biochemical Technology, School of Bioresources and Technology,
      King Mongkuy's University of Technology Thonburi,Bangkok
      ................76-86|content|
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.