Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
    บุคลากร สวพ.  
     
     
     
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
     
     
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
    บัญชีวารสารวิชาการ  
     
     
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
 
วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2552 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   

การพัฒนาเครื่องหั่นผักตบชวาจากเครื่องต้นแบบโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
Development of water Hyacinth-cutting Machine from Prototype
with Community Participation

พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ และ เดชา วงศ์แก้ว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,
จันทบุรี...............1-8|content|

 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเลือกเส้นทางการเคลื่อนย้ายดิน
ในโครงการจัดรูปที่ดินประเภทสมบูรณ์แบบ
Development of Computer Program for Moving Schedules
in Intensive Land Consolidation Project

ทองพูล ทาสีเพชร
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย,กรุงเทพมหานคร...........9-13|content|
 
การแก้ปัญหาการจัดลำดับงานของเครนโดยใช้โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 
Solving a Crane Scheduling Problem by Mathematical Programming

อดุลย์ พุกอินทร์1, เอราวิล ถาวร1, หนึ่งฤทัย ทัพใหญ่1, กนกพร อารยิกานนทร์1
และ ขวัญนิธิ คำเมือง2
1โปรแกรมไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ.พิษณุโลก..........................14-19|content|
 
การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระเพาะโค
Investigation of Microorganism in Cattle Stomach

วิชัย ศุภลักษณ์1, เศรฐสิทธิ์ แสงโสภณจิตร1และ เกษม สร้อยทอง2
1สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2สาขาโรคพืช ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร....20-23|content|
 
การยืดอายุการเก็บรักษาผลสำรองโดยการอบแห้ง
Prolonging the Shelf-life of Dried Malva Nut Fruits by Drying

วรัญญา โนนม่วง1, ชาติชาย ไชยช่วย2, ทองจวง วิพัฒน์เจริญลาภ3, และ นถมล มงคลธนวัฒน์1
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตร
2สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตร
3สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี, จันทบุรี.....24-28|content|
 

การทดแทนเนื้อสุกรด้วยเนื้อไก่และการเปรียบเทียบชนิดของไขมันในใส้อั่ว
Replacement of Pork with Chicken and comparison of Various
Fat Used in Northern-styled Sausages

สายใจ จริยาเอกภาส
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี.......29-35|content|

 

การศึกษาวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการเตรียมเนื้อทุเรียนสำหรับการทอดกรอบ 
Study of Materials to Abandon Remain from Process to Arrange 
Flesh Durian for Fryer

ลือพงษ์ ลือนาม และ จรูญพงศ์ เทียมประทีป ภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร................36-40|content|

 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เชิงโครงข่ายโดยวิธี
แบบจำลองสมการโครงสร้าง
Web Based Application Development Cost Estimation Using Structural Equation Modeling

สมชาย ปราการเจริญ อุดม จีนประดับ มนต์ชัย เทียนทอง และ ราชันย์ บุญธิมา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร.............41-47|content|

 
สำนวนที่เกี่ยวกับสัตว์ในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ:กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ทางอรรถศาสตร์
Thai and English Animal Expressions : A Semantic Compare Analysis

นภัทร อังกูรสินธนา
แผนภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร..........48-57|content|
 
ผลของระดับพรีมิกซ์ที่เหมาะสมต่กการอนุบาลปลากดเหลือง
Effect of Optimal Premix Level on Nursing of Green catfish (Mystus nemurus)

พงษ์อาทิตย์ บุญอาษา และสมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร
ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น......58-66|content|
 
ผลของสาร Cryoprotectant ชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแข่แข็งปลาดุกเทศ
Effect of Cryoprotectants on Quality of African Catfish
(Clarias Gariepinus) Deep Frozen Semen

วสันต์ ป้อนเสมา
สาขาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น............67-74|content|
 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะเห็ดและทดสอบปลูกผักบุ้งในระบบอินทรีย์
Production of Organic Compost from Mushroom Producing Substrates
Water and Tested for Kangkong Organic Cultivation

วินัย ภูชนะพันธ์
แผนกวิชาเกษตรกรรม โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง........75-83|content|
 
 
 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.