Untitled Document Untitled Document
 
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
Francis
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561
เกี่ยวกับ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
Seertyicelibe
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารสังคมศาสตร์
Sergio
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก

 

 

  วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2552 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   

การพัฒนาเครื่องหั่นผักตบชวาจากเครื่องต้นแบบโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
Development of water Hyacinth-cutting Machine from Prototype
with Community Participation

พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ และ เดชา วงศ์แก้ว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,
จันทบุรี...............1-8|content|

 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเลือกเส้นทางการเคลื่อนย้ายดิน
ในโครงการจัดรูปที่ดินประเภทสมบูรณ์แบบ
Development of Computer Program for Moving Schedules
in Intensive Land Consolidation Project

ทองพูล ทาสีเพชร
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย,กรุงเทพมหานคร...........9-13|content|
 
การแก้ปัญหาการจัดลำดับงานของเครนโดยใช้โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 
Solving a Crane Scheduling Problem by Mathematical Programming

อดุลย์ พุกอินทร์1, เอราวิล ถาวร1, หนึ่งฤทัย ทัพใหญ่1, กนกพร อารยิกานนทร์1
และ ขวัญนิธิ คำเมือง2
1โปรแกรมไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ.พิษณุโลก..........................14-19|content|
 
การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระเพาะโค
Investigation of Microorganism in Cattle Stomach

วิชัย ศุภลักษณ์1, เศรฐสิทธิ์ แสงโสภณจิตร1และ เกษม สร้อยทอง2
1สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2สาขาโรคพืช ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร....20-23|content|
 
การยืดอายุการเก็บรักษาผลสำรองโดยการอบแห้ง
Prolonging the Shelf-life of Dried Malva Nut Fruits by Drying

วรัญญา โนนม่วง1, ชาติชาย ไชยช่วย2, ทองจวง วิพัฒน์เจริญลาภ3, และ นถมล มงคลธนวัฒน์1
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตร
2สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตร
3สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี, จันทบุรี.....24-28|content|
 

การทดแทนเนื้อสุกรด้วยเนื้อไก่และการเปรียบเทียบชนิดของไขมันในใส้อั่ว
Replacement of Pork with Chicken and comparison of Various
Fat Used in Northern-styled Sausages

สายใจ จริยาเอกภาส
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี.......29-35|content|

 

การศึกษาวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการเตรียมเนื้อทุเรียนสำหรับการทอดกรอบ 
Study of Materials to Abandon Remain from Process to Arrange 
Flesh Durian for Fryer

ลือพงษ์ ลือนาม และ จรูญพงศ์ เทียมประทีป ภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร................36-40|content|

 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เชิงโครงข่ายโดยวิธี
แบบจำลองสมการโครงสร้าง
Web Based Application Development Cost Estimation Using Structural Equation Modeling

สมชาย ปราการเจริญ อุดม จีนประดับ มนต์ชัย เทียนทอง และ ราชันย์ บุญธิมา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร.............41-47|content|

 
สำนวนที่เกี่ยวกับสัตว์ในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ:กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ทางอรรถศาสตร์
Thai and English Animal Expressions : A Semantic Compare Analysis

นภัทร อังกูรสินธนา
แผนภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร..........48-57|content|
 
ผลของระดับพรีมิกซ์ที่เหมาะสมต่กการอนุบาลปลากดเหลือง
Effect of Optimal Premix Level on Nursing of Green catfish (Mystus nemurus)

พงษ์อาทิตย์ บุญอาษา และสมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร
ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น......58-66|content|
 
ผลของสาร Cryoprotectant ชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแข่แข็งปลาดุกเทศ
Effect of Cryoprotectants on Quality of African Catfish
(Clarias Gariepinus) Deep Frozen Semen

วสันต์ ป้อนเสมา
สาขาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น............67-74|content|
 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะเห็ดและทดสอบปลูกผักบุ้งในระบบอินทรีย์
Production of Organic Compost from Mushroom Producing Substrates
Water and Tested for Kangkong Organic Cultivation

วินัย ภูชนะพันธ์
แผนกวิชาเกษตรกรรม โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง........75-83|content|
 
 
 
 

 


 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.