Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย (RMUTTO e-Research)
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 7


 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 7
25 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 7 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

และการประชุมวิชาการราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

กลับไปเลือกเล่ม ผู้ทรงคุณวุฒิและบทบรรณาธิการ

 

ภาคบรรยาย  
  ห้องประชุมริมทะเล ห้องประชุมวารี
วันที่  14  พฤษภาคม 2557  
SESSION 1 ศึกษาศาสตร์ SESSION 1 กลุ่มอาหารและเกษตร
           SESSION 2 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ)/วิทยาศาสตร์
  SESSION 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์
   
วันที่ 15  พฤษภาคม 2557  
SESSION 2 ศึกษาศาสตร์ (ต่อ) SESSION 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ (ต่อ)/วิศวกรรมศาสตร์
SESSION 3 ศึกษาศาสตร์ (ต่อ)/สังคมศาสตร์ SESSION 5 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
SESSION 4 สังคมศาสตร์ (ต่อ)/บริหารธุรกิจฯ SESSION 6 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)/โลจิสติกส์
SESSION 5 บริหารธุรกิจฯ (ต่อ) SESSION 7 กลุ่มแพทยศาสตร์
   
วันที่ 16  พฤษภาคม 2557  
SESSION 6 คณิตศาสตร์ SESSION 8 กลุ่มแพทยศาสตร์ (ต่อ)
SESSION 7 คณิตศาสตร์/IT SESSION 9 กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
   
โปสเตอร์  จำนวน  89  เรื่อง  
   

 

 

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.