Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
    งานสิทธิประโยชน์  
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 7


 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 7
25 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 7 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

และการประชุมวิชาการราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

กลับไปเลือกเล่ม ผู้ทรงคุณวุฒิและบทบรรณาธิการ

 

ภาคบรรยาย  
  ห้องประชุมริมทะเล ห้องประชุมวารี
วันที่  14  พฤษภาคม 2557  
SESSION 1 ศึกษาศาสตร์ SESSION 1 กลุ่มอาหารและเกษตร
           SESSION 2 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ)/วิทยาศาสตร์
  SESSION 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์
   
วันที่ 15  พฤษภาคม 2557  
SESSION 2 ศึกษาศาสตร์ (ต่อ) SESSION 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ (ต่อ)/วิศวกรรมศาสตร์
SESSION 3 ศึกษาศาสตร์ (ต่อ)/สังคมศาสตร์ SESSION 5 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
SESSION 4 สังคมศาสตร์ (ต่อ)/บริหารธุรกิจฯ SESSION 6 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)/โลจิสติกส์
SESSION 5 บริหารธุรกิจฯ (ต่อ) SESSION 7 กลุ่มแพทยศาสตร์
   
วันที่ 16  พฤษภาคม 2557  
SESSION 6 คณิตศาสตร์ SESSION 8 กลุ่มแพทยศาสตร์ (ต่อ)
SESSION 7 คณิตศาสตร์/IT SESSION 9 กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
   
โปสเตอร์  จำนวน  89  เรื่อง  
   

 

 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.