Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565  
    แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
    การบริหารความเสี่ยง สวพ.  
    งานสิทธิประโยชน์  
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
    วารสารวิจัย  
    วารสารสังคมศาสตร์  
    รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ  
    บัญชีวารสารวิชาการ  
    บัญชีวารสาร SJR  
    Scimago Journal-Country Rank  
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
    ฐานข้อมูล TCI  
    Thai Journals Online (ThaiJO)  
    ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
     
     
     
     
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2552 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Development of Computer Assisted Instruction on Physics 1
for Engineers

จันทนี อุทธิสินธุ์1 ชนก บางเลี้ยง1 จรัส บุณยธรรมา1 และ ยุรีย์ วรวิชัยยันต์2
1สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 จ. ปทุมธานี
2สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 จ.ปทุมธานี
 ...................1-6|content|

 
ผลของระดับความร้อนต่อลักษณะของเจลปลาอินทรี(Scombermorus commerson)
Effect of Heating Condition on Gelling Characteristics of Fish Meat Gels

ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน1  จิราพร รุ่งโรจน์เกรียงไกร2  นงนุช รักสกุลไทย2  และ พรรณทืพย์ สุวรรณสาครกุล3
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
2คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
3กรมประมง กระทรวงกระเษตรและสหกรณ์
 ......................7-11|content|
 
ระบบการเงินอุดมศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Higher Education Financial System : Case Study Rajamangala
University of Technology Tawan-ok
 
เพ็ญพิมล ลีโนทัย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร................ 12-18|content|
 
การผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำของชุมชนบ้านหน้าถ้ำ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Forest Utilization and Agricultural Production of watershed in Bannathum Community Tamboon Thautae,Kanchanadit District, Surat Thani Province

พงษ์เทพ ประกอบศุขราษฎร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร.............19-26|content|
 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปิง
ตอนบนส่วนที่ 1 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Participation in Forest Resources Conservation of People
in Upper Ping Watershed Area 1 Chiang Dao District
Chiang Mai Province

ณัฐกานต์ ประกอบเที่ยง1 นุชนาถ มั่งคั่ง2 และ นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว3
1สาขาการจัดการทรัพยากร คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.........27-31|content|
 

ความคาดหวังขอวเกษตรกรต่อบทบาทการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Farmer's Expectation towerd the Roles of village's Soil Doctor Volunteersfor Agricultural Land Development in Wang Nam Khiao District,Nakhon Ratchasima Province

บังอร ทองท้วม
สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร.............32-38|content|

 
ผู้ต้องขังกับปัญหาความแตกแยกในครอบครัวภายหลังถูกจำคุก
Prisoners and Family Severance after Imprisonment

เพลินใจ แต้มเกษมZsup>1 วริศรา ศิริสุทธิเดชา2 รติรส อรุณคง2 และ ชุติมา ไชยรัตน์2
1กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
2สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์..............39-42|content|
 

การงอกของสปอร์ และผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเจริญของต้นแกมีโทไฟต์
และสปอร์ไรโฟต์ของเฟินชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium)
Spore Germination and Effectof Sucrose on Growth of Gametophyte snd Sporophyte of Platycerium coronarium

ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม และ วรรณษ เฉลิมพรพงษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี............43-48|content|

 

การประเมิณคุณภาพชีวิตและการใช้ทรัพยากร ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Evaluation in Quality of Life and Resource Use under the Sufficiency Economy Philosophy of the Saiyairak Haeng Krobkrun Project Members A Case Study of Nakhon Si Thannarat Province

อภัย จันทร์ชูโต1 ธันวา จิตต์สงวน2 และ ปิติ กันตังกุล2
1สาขาการจักการทรัพยากร คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.............49-56|content|

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ของเมืองไชยเสดถา นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Land Use of Farmers in Acquired Land Certificate in Peri - Urban Xaisettha District, Vientiane Capital City, Lao People's Democratic Republic

รจนา พวงมณีวงศ์ และ โสภิณ ทองปาน
องค์กรคุ้มครองที่ดินนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว......57-61|content|

 
ผลของการเสริมจุลินทรีย์อีเอ็มต่อจำนวนแลคติกแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของไก่เนื้อ
Influence of Effective Microorganisms on Lactic Acid Bacteria
in Large Intestine of Broiler

สุจิตรา อาจริยะวัฒนกุล และ ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี.........62-68|content|
 
การใช้ประโยชน์จากผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติกับความเปราะบางสู่ความยากจน
ในจังหวัดนครพนม
Natural Resources Product Utilization and Vulnerability to Poverty
in Nakhon Phanom Province

วรอัศม์ ชีวชัยพิมล1
  และ สุวรรณา ประณีตวตกุล2
1สาขาการจัดการทรัพยากร คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์............59-77|content|
 
ขวัญและกำลังใจของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Morale of Automative Part Employees in
Rojana Industrial Park at Ayutthaya Province

ปิยาพร สิงห์น้อย1 วลัยลักษณ์ อัตธีระวงศ์2 และ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนธร3
1ภาควิชาสังคม สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3ภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฒ
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง....................78-91|content|
 
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ ในการเขียนจดหมายสมัครงานเป็น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Aa Analysis of Grammatical Errors in English Job Application Letters
Written by Agicultural Technology Students at King Mongkut,s
Institute of Technology Ladkrabang,Bangkok,Thailand

อรษา  ร้อยแก้ว
ภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร.......92-97|content|
 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.