Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
    บุคลากร สวพ.  
     
     
     
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
     
     
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
    บัญชีวารสารวิชาการ  
     
     
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
 
วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2553 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   

Application of Biological Products for Organic Crop
Production in the Field 

K. Soytong2 P. Sibounnavong1 P. Sysouphanthong1 Xay ly1 P. Phoutasay1 K. Promrin1 and W. Pongnak2
1 Department of Plant Science, Faculty of agriculture, National University of Laos, Nabong Campus, Lao P.D.R. 
2 Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Ladkrabang, Bangkok...........|content|

ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจชุมชนแปรรูปสํารอง จังหวัดจันทบุรี Factors Effecting the Achievement of Community Enterprise of the Malva Nut Processing in Chanthaburi Province
ธนาวุฒิ พิมพ์กิ และ จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี............|content|

ผลของสารสกัดจากพืชต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราคอลเลทโททริคั่ม
Effect of plant extract on growth inhibition of Colletotrichum sp.
 
วัชรี ชัยชมภู และ กัลทิมา พิชัย 
|content|

การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรและแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมการเจริญของราเขียว (Trichoderma spp.) ในเห็ดโคนญี่ปุ่น
The Use of Medicinal Plants Extracts and Antagonistic Bacteria to Control Green Mold Disease (Trichoderma spp.) of Yanagi Mushroom

วัลยา กองแก้ว และ กัลทิมา พิชัย 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่.....|content|

การผสมผสานระบบปลูกพืชไร้ดินเพื่อบําบัดน้ําเสียในระบบการเลี้ยงปลา
แบบใช้น้ําหมุนเวียน
The Intergrated Hydroponic System for Waste Water Treatment in Recirculating Fishculture

อุธร ฤทธิลึก1 สรรลาภ สงวนดีกุล2 และ ศรัณยา รักเสรี1
1 สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2 สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี...............|content|

การศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์การกัดเจาะด้วยไฟฟ้าต่อสภาพผิวที่ต่างกัน
Influence of Parameters on Electrical Discharge Machine Process on Surface Differences

รัชฎา เรืองวงษ์งาม สันติรัฐ นันสะอาง และ สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กรุงเทพมหานคร.............|content|

การศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ของกระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้าต่อคุณภาพงาน ของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์
A Study of Influence Parameters of EDM Processing on Duplex Stainless Steel

อาคม ราชภักดี สันติรัฐ นันสะอาง และ สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพมหานคร..............|content| 

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเชื่อมมิกต่อสมบัติทางกลด้านความแข็ง ของเหล็กกล้าสแตนเลสออสเตนนิติค เกรด (AISI 304)
A Study of Influence Parameters to Gas Metal Arc Welding (GMAW) Affecting to Mechanical Properties of Austenitic 
Stainless Steel(AISI 304)
 
ภักดี ดําเนินผล พิชัย พิมพรรณา สมพงษ์ พันสุดน้อย อดิศร อุทัยแพน สันติรัฐ นันสะอาง 
และ สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร.........|content|

การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมและความก้าวหน้าในการคัดเลือกของลักษณะผลในประชากรมะระขี้นกจากพันธุ์การค้า
Estimation of Heritability and Gain from Selection for Fruit Characters in Thai Bitter Melon Population Derived from Commercial Cultivars

จรรจิรา เจริญทวีชัย และ ปราโมทย์ พรสุริยา 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี.............|content|

การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมอย่างแคบของลักษณะผล ในประชากรมะระขี้นก
จากพันธุ์พื้นเมือง
Estimation of Narrow-Sense Heritability for Fruit Characters in Thai Bitter Melon Population Derived from Local Cultivars 

ชัด หนูเหมือน และ ปราโมทย์ พรสุริยา
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี..........|content|

การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารเม็ดผสมโปรไบโอติก (Lactobacillus plantarum) ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน
Nursing of Post Larval Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii with Food Pellet Mixed with Probiotic (Lactobacillus plantarum) at Vary Concentration Levels.

ธนศักดิ์ แสงภารา และ สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร
ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น...........|content|

Evaluation of Chaetomium - Biological Fungicide to Control Phytophthora Stem and Root Rot of Durian
Kasem Soytong
Department of Plant Pest Management, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok .........|content|

ระบบมือถือ โดยใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
Mobile System Using Solar Cell Energy

วรานนท์ คงสง และ ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร.......|content|

 
 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.