Untitled Document Untitled Document
 
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
Francis
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561
เกี่ยวกับ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
Seertyicelibe
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารสังคมศาสตร์
Sergio
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก

 

 

  วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2553 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   

การออกแบบและการใช้งานระบบชีวภาพผสมผสานสำหรับบำบัดน้ำทิ้งจาก
คอกฟาร์มปศุสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน
Design and Operation of a Bio - integrated System for Effluent from Cow Shed Treatment and Utilization in Circulated Water Fish Culture

อุธร ฤทธิลึก1 จันทร์พิมพ์ กังพานิช 2 และ ศรัณยา รักเสรี 3
1 รองศาสตราจาร์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3 อาจารย์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก................|Content|

เครื่องเรือนทำจากไม้มะม่วง
Furniture made from mango wood

พรชัย หอสุวรรณศักดิ์  ทิวาวรรณ ประทีป ณ ถลาง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรุงเทพมหานคร................|Content|

ผลของน้ำนาโนต่อประสิทธิภาพให้ผลผลิตของไก่ใข่
Efficacy of Nanowater on Egg Production in Layer Hens

อัศวิน กิ่งแก้ว1 สุจิตรา อาจริยะวัฒนกุล2
1 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี........|Content|

ผลของปุ๋ยยูเรียและแคลเซียม-โบรอนต่อผลผลิตของบรอกโคลี 
Effect of Urea and Calcium-Boron Fertilizers on Yield of Broccoli

พรทิพย์ พรสุริยา1 และ ปราโมทย์ พรสุริยา1
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี........|Content|

การใช้ใบกระถินสดและต้นถั่วลิสงแห้งอัดฟ่อนเป็นอาหารเสริมโปรตีนเลี้ยงโคนมเพศผู้ตอน
Using of Leucaena Leaf and Soybean Straw as Protein Feed Supplement for Dairy Steer

วีระพล แจ่มสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี......|Content|

การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ระยะ zoea IV 
ถึง first crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน
Nursing zoea IV to first crab stage of blue swimming crab 
(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) in nylon hapas suspended in earthen pond
 
เทพบุตร เวชกามา และวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม2
1ผู้ปฎิบัติงานประมง 5 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และคณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2นักวิชาการประมง สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์........|Content|

การศึกษาการกลั่นเมทานอลจากกลีเซอรีนดิบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมจากการ
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซล
Study of Distillation Methanol from Crude Glycerine by-product of Biodiesel Product

เกรียงไกร  อัศวมาศบันลือ1  และวรรณภรณ์  บรรจง2
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร........|Content|

การศึกษาเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ในกลุ่มประชากรนกกาฮังที่จับคู่แล้วและยังไม่ได้จับคู่โดยวิธีเอ็นไซม์อิมมูโนเอสเซ ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
Comparison study of immunoreactive Cortisol (GCs metabolites) levels in Captive Great Hornbills( Buceros bicornis ) between Breeding and Non - breeding groups by Enzyme immunoassay at Khao Kheow Open Zoo, Chonburi province.

อุฬาริกา กองพรหม1 รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์2 ชัยณรงค์ ปั้นคง1 และ สุทธิลักษณ์ มีวีระสม1

1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 235 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม......|Content|

การพัฒนาและจัดทำแผนที่โบราณสถานที่ตั้งอยู่บนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา
Development and map Surveying of Ancient Remain,Kohyor,
Muang District,Songkhla Province.
 
พันธเทพ มารังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา........|Content|

การศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปอลูมิเนียมแผ่นด้วยกรรมวิธี Spinning
The Technique Study of Aluminum Sheet by using the Spinning Method

สุทัศน์ ยอดเพ็ชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา........|Content|

การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล
Energy Use Reduction in Automobile Air Conditioning System by Subcooling 

ทวีผล แปงณีวงค์ ชัชวาลย์ ชัยชนะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่.......|Content|

การศึกษาการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าสวิตชิ่งแรงดันสูง เพื่อผลิตก๊าซโอโซน
The Study of Construction of Hight Voltage Switching Power Supply 
for Ozone Gas Generating

ศิศีโรตน์ เกตุแก้ว1 เสรีย์ ตู้ประกาย1
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กรุงเทพมหานคร.....|Content|

 
 
 
 

 


 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.