Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
    บุคลากร สวพ.  
     
     
     
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
     
     
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
    บัญชีวารสารวิชาการ  
     
     
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
 
วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2553 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   

การออกแบบและการใช้งานระบบชีวภาพผสมผสานสำหรับบำบัดน้ำทิ้งจาก
คอกฟาร์มปศุสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน
Design and Operation of a Bio - integrated System for Effluent from Cow Shed Treatment and Utilization in Circulated Water Fish Culture

อุธร ฤทธิลึก1 จันทร์พิมพ์ กังพานิช 2 และ ศรัณยา รักเสรี 3
1 รองศาสตราจาร์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3 อาจารย์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก................|Content|

เครื่องเรือนทำจากไม้มะม่วง
Furniture made from mango wood

พรชัย หอสุวรรณศักดิ์  ทิวาวรรณ ประทีป ณ ถลาง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรุงเทพมหานคร................|Content|

ผลของน้ำนาโนต่อประสิทธิภาพให้ผลผลิตของไก่ใข่
Efficacy of Nanowater on Egg Production in Layer Hens

อัศวิน กิ่งแก้ว1 สุจิตรา อาจริยะวัฒนกุล2
1 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี........|Content|

ผลของปุ๋ยยูเรียและแคลเซียม-โบรอนต่อผลผลิตของบรอกโคลี 
Effect of Urea and Calcium-Boron Fertilizers on Yield of Broccoli

พรทิพย์ พรสุริยา1 และ ปราโมทย์ พรสุริยา1
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี........|Content|

การใช้ใบกระถินสดและต้นถั่วลิสงแห้งอัดฟ่อนเป็นอาหารเสริมโปรตีนเลี้ยงโคนมเพศผู้ตอน
Using of Leucaena Leaf and Soybean Straw as Protein Feed Supplement for Dairy Steer

วีระพล แจ่มสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี......|Content|

การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ระยะ zoea IV 
ถึง first crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน
Nursing zoea IV to first crab stage of blue swimming crab 
(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) in nylon hapas suspended in earthen pond
 
เทพบุตร เวชกามา และวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม2
1ผู้ปฎิบัติงานประมง 5 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และคณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2นักวิชาการประมง สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์........|Content|

การศึกษาการกลั่นเมทานอลจากกลีเซอรีนดิบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมจากการ
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซล
Study of Distillation Methanol from Crude Glycerine by-product of Biodiesel Product

เกรียงไกร  อัศวมาศบันลือ1  และวรรณภรณ์  บรรจง2
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร........|Content|

การศึกษาเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ในกลุ่มประชากรนกกาฮังที่จับคู่แล้วและยังไม่ได้จับคู่โดยวิธีเอ็นไซม์อิมมูโนเอสเซ ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
Comparison study of immunoreactive Cortisol (GCs metabolites) levels in Captive Great Hornbills( Buceros bicornis ) between Breeding and Non - breeding groups by Enzyme immunoassay at Khao Kheow Open Zoo, Chonburi province.

อุฬาริกา กองพรหม1 รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์2 ชัยณรงค์ ปั้นคง1 และ สุทธิลักษณ์ มีวีระสม1

1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 235 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม......|Content|

การพัฒนาและจัดทำแผนที่โบราณสถานที่ตั้งอยู่บนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา
Development and map Surveying of Ancient Remain,Kohyor,
Muang District,Songkhla Province.
 
พันธเทพ มารังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา........|Content|

การศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปอลูมิเนียมแผ่นด้วยกรรมวิธี Spinning
The Technique Study of Aluminum Sheet by using the Spinning Method

สุทัศน์ ยอดเพ็ชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา........|Content|

การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล
Energy Use Reduction in Automobile Air Conditioning System by Subcooling 

ทวีผล แปงณีวงค์ ชัชวาลย์ ชัยชนะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่.......|Content|

การศึกษาการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าสวิตชิ่งแรงดันสูง เพื่อผลิตก๊าซโอโซน
The Study of Construction of Hight Voltage Switching Power Supply 
for Ozone Gas Generating

ศิศีโรตน์ เกตุแก้ว1 เสรีย์ ตู้ประกาย1
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กรุงเทพมหานคร.....|Content|

 
 
 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.