Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565  
    แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
    การบริหารความเสี่ยง สวพ.  
    งานสิทธิประโยชน์  
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
    วารสารวิจัย  
    วารสารสังคมศาสตร์  
    รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ  
    บัญชีวารสารวิชาการ  
    บัญชีวารสาร SJR  
    Scimago Journal-Country Rank  
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
    ฐานข้อมูล TCI  
    Thai Journals Online (ThaiJO)  
    ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
     
     
     
     
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2554 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
Effect of Dietary Pantothenic  Acid  Supplementary  on Culturing  of  Green Catfish (Mystus nemurus, Valenciennes, 1840) 
D.V. Hien  and  S. Doolgindachbaporn 
Departments of Fisheries, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khonkaen...............>>Read<<
 
Determination  of  the Genetic Relationship  of  Vanilloideae  (Orchidaceae) Based on the Sequence  of the Internal Transcribed Spacer of Ribosomal DNA 
S. Poeaim1,  A. Poeaim1  and  K. Soytong2
1Department of Applied Biology, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 2Department of Plant Pest Management, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok...............>>Read<<
 
การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Evaluation of Curriculum of Bachelor of Arts Program in Chinese at Rajamangala University of Technology Rattanakosin
พัศนีย์ นันตา
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ....................>>Read<<
 
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  พ.ศ. 2551
Legal Problems and Obstructions Concerning on the Enforcements of the Consumer Protection Procedure Act, B.E. 2551
สัญญา  บัณฑิตลักษณะ
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีชลบุรี....................>>Read<<
 
การวิเคราะห์เส้นทางความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย
Path Analysis of Thailand Fiscal Sustainability
พัชรี  มินระวงศ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต จักพงษภูวนารถกรุงเทพฯ....................>>Read<<
 
การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของผู้โดยสารเรือข้ามฟากศรีราชา - เกาะสีชัง
Study on Satisfaction of Passenger to Sriracha - Koh Sichang Ferry Boat Service
วีระพลแจ่มสวัสดิ์  ชงโค แซ่ตั้ง  เตือนใจ สลับศรี  ประกาย ขวัญหลาย   นิราวัลย์ ศรีทอง  วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์  และกมลรัตน์ สุริยะสาร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี....................>>Read<<
 
ศักยภาพการผลิตผ่านช่องปัจจัยทุนและแรงงานต่อการเจริญเติบโต ของผลิตภัณฑ์มวลของประเทศไทย
Potentiality Product through Capital and Labour Factors to Growth Rate of Product in Thailand
พัชรี  มินระวงศ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ....................>>Read<<
 
ศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ต่อกระบวนการตัดเจาะด้วยไฟฟ้า (EDM) ต่ออัตราการสึกหรอของแท่งอิเล็กโทรดต่อโลหะ AISI O1A Study of Influence Parameters on Electrical Discharged Machine Affecting to Electrode Ware for Steel AISI O1
ฤทธิ์ชัย  โพธินันท์  สิทธิชัย  แก้วเกื้อกูล  และ  สันติรัฐ  นันสะอาง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี....................>>Read<<
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการศึกษางาน กรณีศึกษา โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
Work Study For Efficiency Increasing : A Case Study Of Cassava Starch Factory
พงษ์ศักดิ์  นาใจคง1  วิภานันท์  เอียประเสริฐ1  และ มานพ  ศรีตุลยโชติ2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา....................>>Read<<
 
การผสมผสานการกรองชีวภาพในระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟักไข่ปลาดุก เพื่อลดของเสียไนโตรเจน และปรับปรุงคุณภาพน้ำ
The Integrated Bio-filter in Wastewater Treatment of Catfish Breeding System for Nitrogen Removal and Renovation
อุธร  ฤทธิลึก  ศรัณยา  รักเสรี และชนัดดา  เกตุมา
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี..........>>Read<<
 
การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจรทดแทนสารปฏิชีวนะ Oxytetracycline ต่อการเจริญเติบโตของปลานิล
Studying of Kariyat Crude Extracts to Replace Oxytetracycline on Growth of Nile Tilapia
จรัญศักดิ์  แสงรัตนกุล1  สมพงษ์  ดุลย์จินดาชบาพร2 ชงโค  แซ่ตั้ง3 และละอองทิพย์  มัทธุรศ4
สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน กรุงเทพฯ 10220
2 ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
3 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี 20110
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน กรุงเทพฯ 10220....................>>Read<<
 

ผลของเกลือโซเดียมและแคลเซียมต่อการลดพิษของแอมโมเนียอิสระ ในกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน
Effects of Sodium and Calcium Salts on Un-ionized Ammonia Toxicity Reduction in Juvenile Giant Freshwater Prawn 
สุขม  เร้าใจ1  และ  จันทร์พิมพ์  กังพานิช2  
1ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
2สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกชลบุรี....................>>Read<<

 
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Factors Affecting the Educational Achievement of the 2 Year Course Bachelor of Information Systems of Rajamangala University of  Technology Isan
รัชดาภรณ์   ปิ่นรัตนานนท์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา...............>>Read<<
 
 
 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.