Untitled Document Untitled Document

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
ประกาศ
เอกสารประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11
 

 

 

  วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2555 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   

การผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากแป้ง 
สุนทร  ฟักเฟื่อง 
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ...............>>Read<<

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจากซัพพลายเออร์ของบริษัทกรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย
ปรีชา  วรารัตน์ไชย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...............>>Read<<

การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ ใน 2 ฤดูปลูก
ปราโมทย์  พรสุริยา และ พรทิพย์  พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัด ชลบุรี ....................>>Read<<

ความเป็นพิษร่วมกันของฟีแนนทรีน ฟลูออรีน และฟลูออแรนทีนต่อการเจริญระยะต้นกล้าของข้าวเหนียว พันธุ์ กข. 6 และผักบุ้ง
ขนิษฐา  สมตระกูล1 จำปี ไชยเมืองคูณดวงอนงค์  ผลาผล1 และ วราภรณ์  ฉุยฉาย2
1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
2 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000....................>>Read<<

ผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรปลาไหลเผือกในน้ำกินที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตสุกรขุน
ธาตรี  จีราพันธุ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 60000 ....................>>Read<<

การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน : กรณีศึกษา รายวิชาหลักสถิติ 
วิรัตน์  ขาวสร้อย1 และ  วีระศักดิ์   โนนม่วง2
1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี....................>>Read<<

การสร้างแบบประเมินภาคปฏิบัติกิจกรรมด้านทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วีรวรรธน์  วิวัฒนพุทธากุล
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ....................>>Read<<

สมรรถนะทางความร้อนของอิฐที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพารา
อาบีดีน  ดะแซสาเมาะ  สารีนี  อาแว  อามีเนาะ  มามะ  และ ดารีซะห์  บินมามะ
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา....................>>Read<<

ผลการเสริมอาหารที่เหลือจากการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรรุ่น-ขุน
นฤมล  เวชกูล
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี ....................>>Read<<

ผลกระทบของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ต่อการลงทุนภาคเอกชน
นวลละออ  อานามวัฒน์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร ....................>>Read<<

การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใช้เป็นโคสาวทดแทน
 วีระพล  แจ่มสวัสดิ์1 และสมบูรณ์  หมุนแก้ว2 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ........>>Read<<

การพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการออกแบบฐานรากตื้น
ณรงค์เดช  อินทรัตน์ชัยกิจ   วิทวัส  สิทธิกูล  และ ศรีศักดิ์  เย็นมะโนช
  
สาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย ......................................>>Read<<

Reproductive Biotechnology in Buffalo
Danilda Hufana – Duran1, Peregrino G. Duran1, Felomino V. Mamuad1, Virapol Jamsawat2, Chongko Saetung2 and Libertado C.1

Reproductive Biotechnology Laboratory, Philippine Carabao Center, Philippine      
Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Thailand ...................>>Read<<

 
 
 

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.