Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
    ภาระหน้าที่ สวพ  
     
    ภาพกิจกรรม  
     
     
     
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
     
     
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
     
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
     
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
     
     
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
     
     
 
วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2555 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   

การผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากแป้ง 
สุนทร  ฟักเฟื่อง 
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ...............>>Read<<

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจากซัพพลายเออร์ของบริษัทกรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย
ปรีชา  วรารัตน์ไชย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...............>>Read<<

การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ ใน 2 ฤดูปลูก
ปราโมทย์  พรสุริยา และ พรทิพย์  พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัด ชลบุรี ....................>>Read<<

ความเป็นพิษร่วมกันของฟีแนนทรีน ฟลูออรีน และฟลูออแรนทีนต่อการเจริญระยะต้นกล้าของข้าวเหนียว พันธุ์ กข. 6 และผักบุ้ง
ขนิษฐา  สมตระกูล1 จำปี ไชยเมืองคูณดวงอนงค์  ผลาผล1 และ วราภรณ์  ฉุยฉาย2
1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
2 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000....................>>Read<<

ผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรปลาไหลเผือกในน้ำกินที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตสุกรขุน
ธาตรี  จีราพันธุ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 60000 ....................>>Read<<

การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน : กรณีศึกษา รายวิชาหลักสถิติ 
วิรัตน์  ขาวสร้อย1 และ  วีระศักดิ์   โนนม่วง2
1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี....................>>Read<<

การสร้างแบบประเมินภาคปฏิบัติกิจกรรมด้านทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วีรวรรธน์  วิวัฒนพุทธากุล
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ....................>>Read<<

สมรรถนะทางความร้อนของอิฐที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพารา
อาบีดีน  ดะแซสาเมาะ  สารีนี  อาแว  อามีเนาะ  มามะ  และ ดารีซะห์  บินมามะ
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา....................>>Read<<

ผลการเสริมอาหารที่เหลือจากการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรรุ่น-ขุน
นฤมล  เวชกูล
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี ....................>>Read<<

ผลกระทบของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ต่อการลงทุนภาคเอกชน
นวลละออ  อานามวัฒน์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร ....................>>Read<<

การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใช้เป็นโคสาวทดแทน
 วีระพล  แจ่มสวัสดิ์1 และสมบูรณ์  หมุนแก้ว2 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ........>>Read<<

การพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการออกแบบฐานรากตื้น
ณรงค์เดช  อินทรัตน์ชัยกิจ   วิทวัส  สิทธิกูล  และ ศรีศักดิ์  เย็นมะโนช
  
สาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย ......................................>>Read<<

Reproductive Biotechnology in Buffalo
Danilda Hufana – Duran1, Peregrino G. Duran1, Felomino V. Mamuad1, Virapol Jamsawat2, Chongko Saetung2 and Libertado C.1

Reproductive Biotechnology Laboratory, Philippine Carabao Center, Philippine      
Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Thailand ...................>>Read<<

 
 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.