Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2555 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   

การผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากแป้ง 
สุนทร  ฟักเฟื่อง 
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ...............>>Read<<

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจากซัพพลายเออร์ของบริษัทกรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย
ปรีชา  วรารัตน์ไชย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...............>>Read<<

การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ ใน 2 ฤดูปลูก
ปราโมทย์  พรสุริยา และ พรทิพย์  พรสุริยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัด ชลบุรี ....................>>Read<<

ความเป็นพิษร่วมกันของฟีแนนทรีน ฟลูออรีน และฟลูออแรนทีนต่อการเจริญระยะต้นกล้าของข้าวเหนียว พันธุ์ กข. 6 และผักบุ้ง
ขนิษฐา  สมตระกูล1 จำปี ไชยเมืองคูณดวงอนงค์  ผลาผล1 และ วราภรณ์  ฉุยฉาย2
1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
2 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000....................>>Read<<

ผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรปลาไหลเผือกในน้ำกินที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตสุกรขุน
ธาตรี  จีราพันธุ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 60000 ....................>>Read<<

การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน : กรณีศึกษา รายวิชาหลักสถิติ 
วิรัตน์  ขาวสร้อย1 และ  วีระศักดิ์   โนนม่วง2
1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี....................>>Read<<

การสร้างแบบประเมินภาคปฏิบัติกิจกรรมด้านทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วีรวรรธน์  วิวัฒนพุทธากุล
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ....................>>Read<<

สมรรถนะทางความร้อนของอิฐที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพารา
อาบีดีน  ดะแซสาเมาะ  สารีนี  อาแว  อามีเนาะ  มามะ  และ ดารีซะห์  บินมามะ
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา....................>>Read<<

ผลการเสริมอาหารที่เหลือจากการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรรุ่น-ขุน
นฤมล  เวชกูล
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี ....................>>Read<<

ผลกระทบของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ต่อการลงทุนภาคเอกชน
นวลละออ  อานามวัฒน์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร ....................>>Read<<

การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใช้เป็นโคสาวทดแทน
 วีระพล  แจ่มสวัสดิ์1 และสมบูรณ์  หมุนแก้ว2 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ........>>Read<<

การพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการออกแบบฐานรากตื้น
ณรงค์เดช  อินทรัตน์ชัยกิจ   วิทวัส  สิทธิกูล  และ ศรีศักดิ์  เย็นมะโนช
  
สาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย ......................................>>Read<<

Reproductive Biotechnology in Buffalo
Danilda Hufana – Duran1, Peregrino G. Duran1, Felomino V. Mamuad1, Virapol Jamsawat2, Chongko Saetung2 and Libertado C.1

Reproductive Biotechnology Laboratory, Philippine Carabao Center, Philippine      
Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Thailand ...................>>Read<<

 
 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.