Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2554 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   

Para rubber (Hevea brasiliensis) Cultivation, Production and Trading of Para rubber Raw Materials  in the Greater Mekong Sub-region (GMS) 
Somkiat  Kasikranan 
Faculty of Agriculture and Technology, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom Province 48000, Thailand ...............>>Read<<

 

Micropropagation of Tropical Night  Blooming Waterlily (Nymphaea pubescens)
B.  Ubonprasirt , N. N.  Chansilpa and R.  Donjanthong.
Department of  Plant Production Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, 
Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chonburi 20110................>>Read<<

 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เส้นรอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะ น้ำหนักอัณฑะ ปริมาณฮอร์โมน     เทสโทสเตอโรน และคุณภาพน้ำเชื้อของโคทดสอบสมรรถภาพ และโคพ่อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน
เตือนตา ชาญศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี ....................>>Read<<

 
การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
อรดี  พินิจไพฑูรย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี....................>>Read<<
 
การจัดการความรู้เรือพื้นบ้านเพื่อการออกแบบอาคาร
จิรัฏฐ์  เหมือนวิหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000....................>>Read<<
 

การตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนในอุจจาระเพื่อประเมินแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โปรเจสเตอโรนในกลุ่มละมั่งพันธุ์ไทยและละมั่งพันธุ์พม่าเพศเมีย 
ชัยณรงค์  ปั้นคง สุทธิลักษณ์  มีวีระสม  และนิตยา  เพชรสุกร
งานวิจัย ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี....................>>Read<<

 
นวัตกรรมหุ่นช่วยฝึกใส่สายให้อาหารทางสายยาง
กิตติพร  เนาว์สุวรรณ  ปฐมามาศ  โชติบัณ  จรูญรัตน์  รอดเนียม และธารินี  นนทพุทธ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา....................>>Read<<
 
ผลของการใช้ฟางข้าวหมักยูเรียกับอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้ในระดับต่างกัน ต่อสมรรถภาพของโคเนื้อ
วิชิต  เกตุพงษ์พันธุ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี....................>>Read<<
 
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสำหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน
วีระพล   แจ่มสวัสดิ์1   ปรีชา  อินนุรักษ์2  และ สุรณีย์  เหล่าวัฒน3
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือและโคแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน....................>>Read<<
 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และซีเมนต์ผสม
สมบูรณ์  พันเลิศจำนรรจ์ และสุชาติ  เอื้อไตรรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย  กรุงเทพฯ....................>>Read<<
 

ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นปีการศึกษา 2551
 เปรมศักดิ์  อาษากิจ1 และหฤทัย  อาษากิจสมพงษ์2 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน 55000
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 50300........>>Read<<

 

การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและส่งผลการเรียน 
อำไพ  ยงกุลวณิช1 ทองใบ  สุดชารี   เอื้อน  ปิ่นเงิน และทิวัตถ์  มณีโชติ 
โครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10220
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10220......................................>>Read<<

 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของบ้านดิน  กรณีศึกษาบ้านดินในจังหวัดยโสธร ชัยภูมิ และอุบลราชธานี
สาทินี  ว่องกี่  เฉลิมขวัญ  โชติพันธุ์ และสมชาย  สุพิสาร
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย...................>>Read<<
 
 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.