Untitled Document Untitled Document

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
ประกาศ
เอกสารประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11
 

 

 

  วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2554 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   

Para rubber (Hevea brasiliensis) Cultivation, Production and Trading of Para rubber Raw Materials  in the Greater Mekong Sub-region (GMS) 
Somkiat  Kasikranan 
Faculty of Agriculture and Technology, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom Province 48000, Thailand ...............>>Read<<

 

Micropropagation of Tropical Night  Blooming Waterlily (Nymphaea pubescens)
B.  Ubonprasirt , N. N.  Chansilpa and R.  Donjanthong.
Department of  Plant Production Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, 
Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chonburi 20110................>>Read<<

 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เส้นรอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะ น้ำหนักอัณฑะ ปริมาณฮอร์โมน     เทสโทสเตอโรน และคุณภาพน้ำเชื้อของโคทดสอบสมรรถภาพ และโคพ่อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน
เตือนตา ชาญศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี ....................>>Read<<

 
การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
อรดี  พินิจไพฑูรย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี....................>>Read<<
 
การจัดการความรู้เรือพื้นบ้านเพื่อการออกแบบอาคาร
จิรัฏฐ์  เหมือนวิหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000....................>>Read<<
 

การตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนในอุจจาระเพื่อประเมินแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โปรเจสเตอโรนในกลุ่มละมั่งพันธุ์ไทยและละมั่งพันธุ์พม่าเพศเมีย 
ชัยณรงค์  ปั้นคง สุทธิลักษณ์  มีวีระสม  และนิตยา  เพชรสุกร
งานวิจัย ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี....................>>Read<<

 
นวัตกรรมหุ่นช่วยฝึกใส่สายให้อาหารทางสายยาง
กิตติพร  เนาว์สุวรรณ  ปฐมามาศ  โชติบัณ  จรูญรัตน์  รอดเนียม และธารินี  นนทพุทธ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา....................>>Read<<
 
ผลของการใช้ฟางข้าวหมักยูเรียกับอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้ในระดับต่างกัน ต่อสมรรถภาพของโคเนื้อ
วิชิต  เกตุพงษ์พันธุ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี....................>>Read<<
 
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสำหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน
วีระพล   แจ่มสวัสดิ์1   ปรีชา  อินนุรักษ์2  และ สุรณีย์  เหล่าวัฒน3
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือและโคแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน....................>>Read<<
 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และซีเมนต์ผสม
สมบูรณ์  พันเลิศจำนรรจ์ และสุชาติ  เอื้อไตรรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย  กรุงเทพฯ....................>>Read<<
 

ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นปีการศึกษา 2551
 เปรมศักดิ์  อาษากิจ1 และหฤทัย  อาษากิจสมพงษ์2 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน 55000
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 50300........>>Read<<

 

การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและส่งผลการเรียน 
อำไพ  ยงกุลวณิช1 ทองใบ  สุดชารี   เอื้อน  ปิ่นเงิน และทิวัตถ์  มณีโชติ 
โครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10220
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10220......................................>>Read<<

 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของบ้านดิน  กรณีศึกษาบ้านดินในจังหวัดยโสธร ชัยภูมิ และอุบลราชธานี
สาทินี  ว่องกี่  เฉลิมขวัญ  โชติพันธุ์ และสมชาย  สุพิสาร
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย...................>>Read<<
 
 
 

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.