Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
    ภาระหน้าที่ สวพ  
     
    ภาพกิจกรรม  
     
     
     
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
     
     
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
     
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
     
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
     
     
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
     
     
 
วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2554 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   

Para rubber (Hevea brasiliensis) Cultivation, Production and Trading of Para rubber Raw Materials  in the Greater Mekong Sub-region (GMS) 
Somkiat  Kasikranan 
Faculty of Agriculture and Technology, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom Province 48000, Thailand ...............>>Read<<

 

Micropropagation of Tropical Night  Blooming Waterlily (Nymphaea pubescens)
B.  Ubonprasirt , N. N.  Chansilpa and R.  Donjanthong.
Department of  Plant Production Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, 
Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chonburi 20110................>>Read<<

 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เส้นรอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะ น้ำหนักอัณฑะ ปริมาณฮอร์โมน     เทสโทสเตอโรน และคุณภาพน้ำเชื้อของโคทดสอบสมรรถภาพ และโคพ่อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน
เตือนตา ชาญศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี ....................>>Read<<

 
การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
อรดี  พินิจไพฑูรย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี....................>>Read<<
 
การจัดการความรู้เรือพื้นบ้านเพื่อการออกแบบอาคาร
จิรัฏฐ์  เหมือนวิหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000....................>>Read<<
 

การตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนในอุจจาระเพื่อประเมินแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โปรเจสเตอโรนในกลุ่มละมั่งพันธุ์ไทยและละมั่งพันธุ์พม่าเพศเมีย 
ชัยณรงค์  ปั้นคง สุทธิลักษณ์  มีวีระสม  และนิตยา  เพชรสุกร
งานวิจัย ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี....................>>Read<<

 
นวัตกรรมหุ่นช่วยฝึกใส่สายให้อาหารทางสายยาง
กิตติพร  เนาว์สุวรรณ  ปฐมามาศ  โชติบัณ  จรูญรัตน์  รอดเนียม และธารินี  นนทพุทธ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา....................>>Read<<
 
ผลของการใช้ฟางข้าวหมักยูเรียกับอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้ในระดับต่างกัน ต่อสมรรถภาพของโคเนื้อ
วิชิต  เกตุพงษ์พันธุ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี....................>>Read<<
 
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสำหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน
วีระพล   แจ่มสวัสดิ์1   ปรีชา  อินนุรักษ์2  และ สุรณีย์  เหล่าวัฒน3
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือและโคแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน....................>>Read<<
 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และซีเมนต์ผสม
สมบูรณ์  พันเลิศจำนรรจ์ และสุชาติ  เอื้อไตรรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย  กรุงเทพฯ....................>>Read<<
 

ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นปีการศึกษา 2551
 เปรมศักดิ์  อาษากิจ1 และหฤทัย  อาษากิจสมพงษ์2 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน 55000
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 50300........>>Read<<

 

การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและส่งผลการเรียน 
อำไพ  ยงกุลวณิช1 ทองใบ  สุดชารี   เอื้อน  ปิ่นเงิน และทิวัตถ์  มณีโชติ 
โครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10220
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10220......................................>>Read<<

 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของบ้านดิน  กรณีศึกษาบ้านดินในจังหวัดยโสธร ชัยภูมิ และอุบลราชธานี
สาทินี  ว่องกี่  เฉลิมขวัญ  โชติพันธุ์ และสมชาย  สุพิสาร
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย...................>>Read<<
 
 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.