Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
    งานสิทธิประโยชน์  
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2555 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและอัตราพันธุกรรมในลักษณะทางพืชสวนของสายพันธุ์แตงไทย
      ปราโมทย์  พรสุริยา1  พรทิพย์  พรสุริยา1 และ ปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน2
      1คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ. ชลบุรี..........<<Read>>
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในการปลูกแบบอินทรีย์เคมีและเคมีร่วมกับอินทรีย์
      พรทิพย์  พรสุริยาปราโมทย์  พรสุริยาและ ปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน2
      1คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ. ชลบุรี..........<<Read>>
ศึกษาระยะเวลาการฟอกฆ่าเชื้อว่านแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
         สุมิตรา  สุปินราช และ อิศร์  สุปินราช
         สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ลำปาง จ.ลำปาง...............<<Read>>
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการกำเริบของโรคในผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส
         พรจิตต์  อุไรรัตน์1  วิมลรัตน์  ภู่วราวุฒิพานิช2 อรวมน  ศรียุกตศุทธ3 และ ธัญญารัตน์  ธีรพรเลิศรัฐ3
         1พยาบาลฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 
         2Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand
         3Medical Department, Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand.............<<Read>>
การใช้พืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นอาหารเสริมโปรตีนสำหรับเลี้ยงลูกโคนม
         วีระพล   แจ่มสวัสดิ์
         สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.............<<Read>>
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณการทรุดตัว 1 มิติ แบบอัดตัวคายน้ำเนื่องจากน้ำหนักคันทางดินถม
         ณรงค์เดช  อินทรัตน์ชัยกิจ  และ วิทวัส  สิทธิกูล
         สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย.....<<Read>>
แหล่งกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมสำหรับการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์
         อนนท์ นำอิน1  จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน2  ธีรยุทธ์ เจนวิทยา3  ชาย ชีวะเกตุ3 และ กฤษณพงศ์ กีรติกร3,4
         1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
         2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
         3 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC/สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
         4 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...........<<Read>>
การพัฒนาเครื่องกรองอากาศอิเล็กโตรสแตติกแบบอัตโนมัติ
         ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
         คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร.............<<Read>>
พฤติกรรมทั่วไปของละมั่งพันธุ์ไทยในสภาพกรงเลี้ยงที่สวนสัตว์ดุสิต
         ธนวัช แก่นท้าว และ สมชาย โชติอภิสิทธิ์กุล
         ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระรามที่ 5 กรุงเทพ.............<<Read>>
การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ 105
         รงรอง  หอมหวล1  มณฑา  วงศ์มณีโรจน์1  เนตรชนก  เกียรติ์นนทพัทธ์1  สุลักษณ์  แจ่มจำรัส1
         รัตนา  เอการัมย์1  พีรพงษ์  แสงวนางค์กูล2 ชูศักดิ์  คุณุไทย2 และ ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล1
         1ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง   2ศูนย์เทคโนโลยีพืชผลหลังเก็บเกี่ยว
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม.............<<Read>>
การพัฒนาระบบฟักไข่ปลาดุกอุยแบบใช้น้ำหมุนเวียน
         จรีภรณ์  มีศรี  และ  อุธร  ฤทธิลึก
         สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จ.ชลบุรี.............<<Read>>
การศึกษาพารามิเตอร์การเจาะแบบแรงเสียดทานต่อการเจาะเหล็กกล้าผสม (AISI 4140)
         นฤมิตร  ตรีเดช1 และ สันติรัฐ  นันสะอาง2
         1หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
         2ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.............<<Read>>
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.