Untitled Document Untitled Document

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
ประกาศ
เอกสารประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11
 

 

 

  วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2556 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
Effects of Moringa’s Leave Supplementary Diet on Growth Performances and Survival Rates of Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)
       S. Phommanivong and S. Doolgindachbaporn
       Department of fisheries, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University,
       Khon Kaen, Thailand.......>>Read<<
ผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำดื่มต่อสมรรถนะการผลิตไก่กระทงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีนต่างกัน
       บุญชอบ   เฟื่องจันทร์
       แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี........>>Read<<
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิตข้าวเก่าจากข้าวสารด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
       ผดุงศักดิ์  วานิชชัง1  ใจทิพย์  วานิชชัง1  และ เพียงขวัญ  วานิชชัง2
      1คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี.......>>Read<<
การผลิตเอทานอลจากใบตองในถังหมักแบบแพคเบดด้วยเชื้อยีสต์ Candida shehatae TISTR 5843 ที่ถูกตรึงรูปบนซังข้าวโพด
       เวสารัช  สุนทรชัยบรูณ์1  อรอนงค์  อินทร์ตา2  สุทธิเดช  ปรีชารัมย์3 และ รัชพล  พะวงศ์รัตน์1
      1หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์  2หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3หลักสูตรจุลชีววิทยา  
      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม    
      .......>>Read<<
การจัดผังบริเวณที่อยู่อาศัยและอาคารบ้านพักอาศัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนแออัด คลองเตย 12 ชุมชน
       สุชาติ  เอื้อไตรรัตน์  ธนการ  วงศ์เงิน  ยิ่งยง  รุ่งฟ้า  ชุมสิทธิ์  โรจน์สกุลพานิช  
      ณรงค์เดช  อินทรัตน์ชัยกิจ และ สมบัติ  ต่อวัฒนชัย
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
       วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร.......>>Read<<
Stepless Variable Transfer Designing
       Konstantin Ivanov1, Gani Balbayev1, Beibut Shingisov1 and Watchanachai Joompha2
     1Almaty University of Power Engineering and Telecommunication, Almaty, Kazakhstan 
     2Rajamangala University of Technology Tawan-ok, 
      Chanthaburi Campus,Thailand........>>Read<<
Adaptive Drive of Wind Turbine Generator
       Konstantin Ivanov1, Gani Balbayev1, Beibut Shingisov1 and Watchanachai Joompha2
     1Almaty University of Power Engineering and Telecommunication, Almaty, Kazakhstan 
     2Rajamangala University of Technology Tawan-ok,
      Chanthaburi Campus,Thailand........>>Read<<
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบ ใบกระถินสดและต้นถั่วลิสงแห้งเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงโคเนื้อ
       วีระพล  แจ่มสวัสดิ์1 สมบูรณ์  หมุนแก้ว2 และ สุรณีย์  เหล่าวัฒนกุล3
      1สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
      2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
     3คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.......>>Read<<
แถบทึบน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมน้ำใต้ดิน
      สมบูรณ์  พันเลิศจำนรรจ์ และ สุชาติ  เอื้อไตรรัตน์
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการจัดการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ.......>>Read<<
การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับคนงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
       อรวรรณ  จันทสุทโธ
       สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ .......>>Read<<
ศึกษาประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าชชีวภาพของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม
       รักอภิชาติ  โคตรจันดี1 ณรงค์   มั่งคั่ง1 และ ทวีวัฒน์ สุภารส2
      1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  2ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...>>Read<<
การลดของเสียในกระบวนการผลิตหัวปากกาลูกลื่น กรณีศึกษาบริษัทผลิตหัวปากกาในจังหวัดระยอง
       ไพสิฐ ชัยชาญ
       สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
       จ.ฉะเชิงเทรา.......>>Read<<
ผลการรักษาผู้ป่วยปวดคอหรือหลังส่วนบนจาก Myofascial Pain Syndrome ด้วยการนวดไทย ร่วมการประคบสมุนไพร
       กฤตฤณ กุลเวิน1 เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์2 และ ปานจิต วรรณภิระ1
      1โรงพยาบาลพุทธชินราช จ. พิษณุโลก  2ภาควิชาการแพทย์แผนไทย
       วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี.......>>Read<<

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.