Untitled Document Untitled Document
 
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
Francis
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561
เกี่ยวกับ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
Seertyicelibe
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารสังคมศาสตร์
Sergio
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก

 

 

  วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2556 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การศึกษาระดับของไนอะซินและกรดแพนโทเธนิคที่เสริมในอาหารต่อการเลี้ยงปลาโมง (Pangasius  bocourti Sauvage, 1880)
       นันทิดา  โทวรรณา และสมพงษ์  ดุลย์จินดาชบาพร
       ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น........>>Read<<
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของไรน้ำนางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยคลอเรลล่าจากปุ๋ยมูลสัตว์
       ชนะกิจ  แสงอรุณ  จงดี  ศรีนพรัตน์วัตน   ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์  และจามรี  เครือหงษ์
      ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์........>>Read<<
ผลของระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เอสตราไดออล  เทสโทสเตอโรน และคอร์ติซอล ในการขยายพันธุ์ของนกกระสาคอดำ (Ephippiorhynchus asiaticus)
       ชัยณรงค์ ปั้นคง  ปิ่นอนงค์ ทองนพคุณ  นิตยา เพชรสุกร  และอุฬาริกา กองพรหม
       งานวิจัย  ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี........>>Read<<
การพัฒนาระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยฟัซซีลอจิก
       กันตภณ  พริ้วไธสง
       สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา........>>Read<<
การจำลองรูปแบบการกระจายตัวของเมทานอลในห้องชุบสีและการเกิดเพลิงไหม้
       ประดับมุก  ธนจิรโชติ1  เกียรติไกร  อายุวัฒน์2 และ ธงไชย  ศรีนพคุณ3
       1สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์........>>Read<<
การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในการส่งออกยางพาราไปยังตลาดโลก
       เจียนหงส์  หลัว และ สมชาย ติยวรางกูร
       สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยจงหนัน  วิทยาเขตใต้  เมืองฉางซา  มณฑลหูหนาน  ประเทศจีน........>>Read<<
ความหลากชนิดของพันธุ์ไม้และปริมาณคาร์บอนสะสมของป่าชุมชนบ้านพานแพ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
       อานุช  คีรีรัฐนิคม  ทิพย์ทิวา  สัมพันธมิตร  จุรีพร  แสงแก้ว  และศศิธร  ณ.  พิชัย
       สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง........>>Read<<
เครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติแบบรางเลื่อน
       ไกรสร  รวยป้อม1 และ ดนัย ทองธวัช2      
       1สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   2สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
       วิทยาเขตจันทบุรี........>>Read<<
ศึกษาการระบายอากาศโดยธรรมชาติที่สัมพันธ์กับช่องเปิดเพื่อลดภาระความร้อนในบ้านพักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน
       สมชาย สุพิสาร และ สาทินี วัฒนกิจ
       สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย........>>Read<<
การพัฒนาแนวทางป้องกันอันตรายภายในสถานพยาบาลสัตว์เล็ก : กรณีศึกษาในชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนบ้านสวน อำเภอเมือง และ ชุมชนเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
       เตือนตา ชาญศิลป์ ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ ธาริณี ทับทิม สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์ อธิคม ชินอ่อน
       ปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล และ มนัน วงศ์เสรีพิพัฒนา
       คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระชลบุรี........>>Read<<
การศึกษาต้นทุนและประสิทธิภาพของการใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งอาหารและพลังงานในอาหารผสมเสร็จในการขุนโคเนื้อ
       วีระพล  แจ่มสวัสดิ์
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี........>>Read<<
การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาผสมผงฝุ่นหินจากโรงโม่หิน
      อภิวิชญ์  พูลสง
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ........>>Read<<
การวิจัยพัฒนาระบบอะควาโปนิคสำหรับบำบัดน้ำเสียในระบบเลี้ยงปลาดุกลูกผสมแบบใช้น้ำหมุนเวียน
       อุธร  ฤทธิลึก1  สรรลาภ  สงวนดีกุล2  และศรัณยา  รักเสรี1
       1 สาขาประมง  2 สาขาพืชศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก........>>Read<<
 

 


 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.