Untitled Document Untitled Document
 
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
Francis
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561
เกี่ยวกับ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
Seertyicelibe
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารสังคมศาสตร์
Sergio
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก

 

 

  วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
03 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2557 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
 
การเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือใช้จากโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปเพื่อทำอาหารขบเคี้ยวสำหรับสุนัข : สร้างอาชีพเสริมสำหรับชุมชนในจังหวัดชลบุรี
       เตือนตา ชาญศิลป์  เบญจมาศ วงศ์สาลี  ชลดา  ศรีสอน  สุทธิทัศน์ ทองคำใส กนกวรรณ  สิงห์อาษา   ธนกฤต  จันทร์คง และ ศักดา กลิ่นสุคนธ์
      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ. ชลบุรี....... |Content| 
การปนเปื้อนไซยาไนด์และการบำบัดสีของน้ำเสียจากการเพาะเห็ดซึ่งใช้วัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง      
     สิรินารี  เงินเจริญ
    สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา         วิทยาเขตสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว..... |Content| 
ปริมาณฟีนอลรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำผลไม้แปรรูปในจังหวัดจันทบุรี    
    รวินิภา  ศรีมูล  และ  ศิริจันทร์ ตาใจ
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี..... |Content| 
ประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมของถ่านไม้เงาะที่ปรับสภาพด้วยน้ำส้มควันไม้
    รวินิภา  ศรีมูล  และ วิทยา  คณาวงษ์
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี....|Content| 
การเปรียบเทียบแบบจำลองการอบแห้งโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์และโครงข่ายประสาทเทียม
    ปฏิวัติ  วรามิตร1 นันทวัฒน์  วีระยุทธ2 อำไพศักดิ์  ทีบุญมา2 โสภณ  สินสร้าง1 และ บัณฑิต  กฤตาคม1
    1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ. นครราชสีมา
    2ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี ......|Content| 
การเตรียมไบโอเอทานอลจากกระจับโดยกระบวนการหมักแบบแยกกระบวนการผลิต
    ศญามล  จันบาง  นาตาชา  คาร  และ อุษารัตน์  คำทับทิม
    สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ|Content| 
การศึกษาร่องประกบรูปตัวแอลแบบต่างๆ ของสายอากาศสตับรูปโบ ที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่
     ประกาศิต  ตันติอลงการ
     ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร....|Content| 
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ระหว่างวิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์ สำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกต้นกล้วยไม้
      วรางคณา  กีรติวิบูลย์
      สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง....|Content| 
สมบัติของคอนกรีตใส่มวลรวมหินพัมมิซที่ชุบด้วยน้ำยางธรรมชาติและผสมผงหินชนวน
      ดนุพล  ตันนโยภาส และ ปฏิพัทธ์  เพ็ญทอง
      ภาควิชาวิศวกรรมเมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...|Content| 
การสกัดสารเคอร์คิวมินจากว่านชักมดลูกด้วยเทคนิคน้ำสภาวะกึ่งวิกฤติร่วมกับเอทานอล
      ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน
      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม....|Content|
เครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติตามสายพานลำเลียง
      กันตภณ พลิ้วไธสง
      สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา           ....... |Content|
การประยุกต์ใช้การควบคุมสไลดิ้งโหมดสำหรับอุปกรณ์กู้คืนแรงดันพลวัต เพื่อปรับระดับและแก้ไขแรงดันไม่สมดุลในระบบไฟฟ้าสามเฟส
      ปฏิภาณ  บุราณสาร  ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง และ เกียรติสิน  กาญจนวนิชกุล
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |Content|
การพัฒนาอาหารเสริมในการเลี้ยงโคเนื้อโดยใช้พืชตระกูลถั่วท้องถิ่น
     วีระพล  แจ่มสวัสดิ์1 วรวรรณ  สังข์แก้ว2 และ จารุวัฒน์  ชินสุวรรณ3
    1คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
    2คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   
    3ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ กรมปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น.....|Content|

 


 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.