Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
    งานสิทธิประโยชน์  
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2557 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากขาวสาร
       ณัฐดนย พรรณุเจริญวงษ รพีพัฒน ลาดศรี ทา และ โกเมน อาสนาทิพย
       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน............>>Read<<
ผลของการเสริมสารสกัดจากเปลือกมังคุดในน้ำดื่ม ตอปริมาณเชื้อกอโรคบิดในไสตันของไกเนื้อ
      วิวัฒน วรามิตร เพ็ญสวัสดิ์ มายะเวส และ ทิพยวดี ประไพวงษ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ............>>Read<<
การเสริมสรางความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนเกษตรกรออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
      บัญจรัตน โจลานันท์และ มนฤดี มวงรุง2
      1สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
      2กลุมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ ............>>Read<<
การออกแบบและสรางเครื่องปลูกถั่วพุมติดตั้งบนเครื่องมือเตรียมดินสําหรับติดทายรถแทรกเตอร
      ณัฐดนย พรรณุเจริญวงศ รพีพัฒน ลาดศรีทา และ ธงชัย สถิตวิทยากุล
      ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน............>>Read<<
การพัฒนาระบบแสดงผลการใชพลังงานไฟฟาชนิด 3 เฟส ผานระบบไรสาย
      สุริยา แกวอาษา และ ลํามอน หลวงสะลาด
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร............>>Read<<
การพัฒนาอิฐดินน้ำหนักเบาจากวัสดุเสนใยธรรมชาติเพื่อสรางวัสดุทางเลือกผนังอาคาร 
      นราธิป ทับทัน
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายกรุงเทพฯ...........>>Read<<
ผลของไซโทไคนินตอความเปนพิษของไกลโฟเสทในถั่วฝกยาวระยะตนกลา
      วราภรณ ฉุยฉาย1 วราพร นอยจันทร1 และ ขนิษฐา สมตระกูล2
      1สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จ.นครสวรรค
      2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม............>>Read<<
การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับพลังงานของวัสดุทางเลือกสําหรับโครงสรางดูดซับแรงกระแทกรถยนต์
      ศุภชัย หลักคํา และ วรวิทย วรนาวินท
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
      กรุงเทพฯ............>>Read<<
การประเมินขอบเขตความเคนปลายเสาเข็มในชั้นทรายปนทรายแปงแนนมากจากการคํานวณกลับ
      อภิชิต คําภาหลา จิระยุทธ สืบสุข วีรชัย ตั้งวัฒนากร และ สันกฤต ทรัพยประดิษฐ
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ............>>Read<<
ผลของความหนาแนนตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของปลาดุกในบอคอนกรีตที่ใชน้ำเสียจากบอเลี้ยงปลานิลระบบอะควาโปนิสก 
      อุธร ฤทธิลึก1 สรรลาภ สงวนดีกุล2 และ ศรัณยา รักเสรี1
      1 สาขาประมง 2 สาขาพืชศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก............>>Read<<
อิทธิพลของวิธีการบมตอการพัฒนากําลังรับแรงอัดของคอนกรีต
      อภิชิต คําภาหล้า โกสีห เทียมลม และ จิระยุทธ สืบสุข
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน............>>Read<<
การพัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติของสายโคแอคเซียลโดยใชวิธีคลื่นจร
      ลํามอน หลวงสะลาด และ สุริยา แกวอาษา
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร............>>Read<<
มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดขวดขุนที่จําหนายในจังหวัดนาน
      สุบัณฑิต นิ่มรัตน1 และ วีรพงศ วุฒิพันธุชัย2
      1ภาควิชาจุลชีววิทยาและโครงการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2ภาควิชาวาริชศาสตร 
      คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ............>>Read<<
การทดสอบระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดสําหรับรถจักรยานยนต์
      เกษม เจนวิไลศิลป
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี ............>>Read<<
The Effects of Sequential Media System in the Production of Water Buffalo Embryo in Vitro
      Danilda Hufana-Duran1 Peregrino Duran1 Yukio Kanai2 Felomino V. Mamuad1
      Libertado C.Cruz1 and Virapol Jamsawat3
      1Philippine Carabao Center, Science City of Muñoz, Nueva Ecija 3120 Philippines.
      2Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan.
      3Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Tawan-ok ,
      Chonburi, Thailand. ............>>Read<<
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.