Untitled Document Untitled Document
 
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
Francis
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561
เกี่ยวกับ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
Seertyicelibe
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารสังคมศาสตร์
Sergio
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก

 

 

  วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
29 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2557 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากขาวสาร
       ณัฐดนย พรรณุเจริญวงษ รพีพัฒน ลาดศรี ทา และ โกเมน อาสนาทิพย
       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน............>>Read<<
ผลของการเสริมสารสกัดจากเปลือกมังคุดในน้ำดื่ม ตอปริมาณเชื้อกอโรคบิดในไสตันของไกเนื้อ
      วิวัฒน วรามิตร เพ็ญสวัสดิ์ มายะเวส และ ทิพยวดี ประไพวงษ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ............>>Read<<
การเสริมสรางความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนเกษตรกรออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
      บัญจรัตน โจลานันท์และ มนฤดี มวงรุง2
      1สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
      2กลุมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ ............>>Read<<
การออกแบบและสรางเครื่องปลูกถั่วพุมติดตั้งบนเครื่องมือเตรียมดินสําหรับติดทายรถแทรกเตอร
      ณัฐดนย พรรณุเจริญวงศ รพีพัฒน ลาดศรีทา และ ธงชัย สถิตวิทยากุล
      ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน............>>Read<<
การพัฒนาระบบแสดงผลการใชพลังงานไฟฟาชนิด 3 เฟส ผานระบบไรสาย
      สุริยา แกวอาษา และ ลํามอน หลวงสะลาด
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร............>>Read<<
การพัฒนาอิฐดินน้ำหนักเบาจากวัสดุเสนใยธรรมชาติเพื่อสรางวัสดุทางเลือกผนังอาคาร 
      นราธิป ทับทัน
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายกรุงเทพฯ...........>>Read<<
ผลของไซโทไคนินตอความเปนพิษของไกลโฟเสทในถั่วฝกยาวระยะตนกลา
      วราภรณ ฉุยฉาย1 วราพร นอยจันทร1 และ ขนิษฐา สมตระกูล2
      1สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จ.นครสวรรค
      2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม............>>Read<<
การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับพลังงานของวัสดุทางเลือกสําหรับโครงสรางดูดซับแรงกระแทกรถยนต์
      ศุภชัย หลักคํา และ วรวิทย วรนาวินท
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
      กรุงเทพฯ............>>Read<<
การประเมินขอบเขตความเคนปลายเสาเข็มในชั้นทรายปนทรายแปงแนนมากจากการคํานวณกลับ
      อภิชิต คําภาหลา จิระยุทธ สืบสุข วีรชัย ตั้งวัฒนากร และ สันกฤต ทรัพยประดิษฐ
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ............>>Read<<
ผลของความหนาแนนตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของปลาดุกในบอคอนกรีตที่ใชน้ำเสียจากบอเลี้ยงปลานิลระบบอะควาโปนิสก 
      อุธร ฤทธิลึก1 สรรลาภ สงวนดีกุล2 และ ศรัณยา รักเสรี1
      1 สาขาประมง 2 สาขาพืชศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก............>>Read<<
อิทธิพลของวิธีการบมตอการพัฒนากําลังรับแรงอัดของคอนกรีต
      อภิชิต คําภาหล้า โกสีห เทียมลม และ จิระยุทธ สืบสุข
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน............>>Read<<
การพัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติของสายโคแอคเซียลโดยใชวิธีคลื่นจร
      ลํามอน หลวงสะลาด และ สุริยา แกวอาษา
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร............>>Read<<
มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดขวดขุนที่จําหนายในจังหวัดนาน
      สุบัณฑิต นิ่มรัตน1 และ วีรพงศ วุฒิพันธุชัย2
      1ภาควิชาจุลชีววิทยาและโครงการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2ภาควิชาวาริชศาสตร 
      คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ............>>Read<<
การทดสอบระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดสําหรับรถจักรยานยนต์
      เกษม เจนวิไลศิลป
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี ............>>Read<<
The Effects of Sequential Media System in the Production of Water Buffalo Embryo in Vitro
      Danilda Hufana-Duran1 Peregrino Duran1 Yukio Kanai2 Felomino V. Mamuad1
      Libertado C.Cruz1 and Virapol Jamsawat3
      1Philippine Carabao Center, Science City of Muñoz, Nueva Ecija 3120 Philippines.
      2Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan.
      3Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Tawan-ok ,
      Chonburi, Thailand. ............>>Read<<
 

 


 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.