Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
    ภาระหน้าที่ สวพ  
     
    ภาพกิจกรรม  
     
     
     
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
     
     
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
     
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
     
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
     
     
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
     
     
 
วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2


 วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
04 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2557 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การจัดการในกระบวนการผลิตและสวนประสมการตลาดยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุงของเกษตรกรอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
         สมศักดิ์ ประดิษฐพฤกษ สัจจา บรรจงศิริ และ อัจฉรา โพธิ์ดี
         สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช....>>Read<<
การศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบ และแนวทางการจัดการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1
         ธิดารัตน พานิช และ สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
         คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี .....>>Read<<
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ
เพื่อมาจําหนายในรานขายยาแผนปจจุบันในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
         สุพพัตรา ปานแกว วินัย สยอวรรณ และ ธวัชชัย เหล็กดี
         วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก.....>>Read<<
การพัฒนาชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน
         ศิริวิไล พูลเจริญ และ กุลธิดา ธรรมวิภัชน
         สาขาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี .....>>Read<<
คุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในรายวิชาดาบสากล ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
         อเนชา เพียรทอง1 และ ดารณี สําราญผล2
         1คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ   2คณะศิลปศาสตร
          สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี .....>>Read<<
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็งหลังการรักษา
          พัชรินทร แกวรัตน1 และ น้ำออย ภักดีวงศ2
          1โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตําบลบึงสนั่น จังหวัดปทุมธานี
          2คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต .....>>Read<<
การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ตามการรับรูของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
          สมัญญา พิมพาลัย สมนึก ทองเอี่ยม และ พิมพปวีณ วัฒนาทรงยศ
          สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา .....>>Read<<
การสํารวจความพึงพอใจในการเขารับบริการนวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
          อุไรวรรณ อมรนิมิตร
          สาขาวิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ .....>>Read<<
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชนที่ใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนเชื้อเพลิง
          ฐกฤต ปานขลิบ
          หลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ .....>>Read<<
ผลกระทบโครงสรางคาจางแรงงานกอสรางจากนโยบายคาจางขั้นต่ำ 300 บาท
          สิทธิพงษ พรหมประสิทธิ์
          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร .....>>Read<<
การศึกษาระดับการใหบริการของรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) ในประเทศไทย สาย สาทร – ราชพฤกษ
          ศิริชัย โรจนอัศวชัย
          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ .....>>Read<<
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่สงผลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคของผูใชบริการในเขตฝงธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          กุลิศร อิทธิพร1 และ ไกรฤกษ ปนแกว2
          1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
          2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ .....>>Read<<
การปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนในตําบลสีพยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
          ศุภรงค จันทกิจ พรทิพา นิโรจน และ นักรบ เถียรอ่ำ
          สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี .....>>Read<<
The Needs of Job Characteristics in ICT Support for Private Business Sectors in Thailand
          Nachayapat Rodprayoon and Chompu Nuangjamnong
          Business Management and Informatics Department Faculty of Business Administration Saint John’s University ......>>Read<<
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.