Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
แผนยุทธศาสตร์ฯ 2556-2560
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
 

 

 

  วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2


 วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
04 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2557 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การจัดการในกระบวนการผลิตและสวนประสมการตลาดยางชําถุงแบบเพาะเมล็ดในถุงของเกษตรกรอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
         สมศักดิ์ ประดิษฐพฤกษ สัจจา บรรจงศิริ และ อัจฉรา โพธิ์ดี
         สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช....>>Read<<
การศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบ และแนวทางการจัดการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1
         ธิดารัตน พานิช และ สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
         คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี .....>>Read<<
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ
เพื่อมาจําหนายในรานขายยาแผนปจจุบันในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
         สุพพัตรา ปานแกว วินัย สยอวรรณ และ ธวัชชัย เหล็กดี
         วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก.....>>Read<<
การพัฒนาชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน
         ศิริวิไล พูลเจริญ และ กุลธิดา ธรรมวิภัชน
         สาขาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี .....>>Read<<
คุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในรายวิชาดาบสากล ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
         อเนชา เพียรทอง1 และ ดารณี สําราญผล2
         1คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ   2คณะศิลปศาสตร
          สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี .....>>Read<<
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็งหลังการรักษา
          พัชรินทร แกวรัตน1 และ น้ำออย ภักดีวงศ2
          1โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตําบลบึงสนั่น จังหวัดปทุมธานี
          2คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต .....>>Read<<
การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ตามการรับรูของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
          สมัญญา พิมพาลัย สมนึก ทองเอี่ยม และ พิมพปวีณ วัฒนาทรงยศ
          สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา .....>>Read<<
การสํารวจความพึงพอใจในการเขารับบริการนวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
          อุไรวรรณ อมรนิมิตร
          สาขาวิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ .....>>Read<<
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชนที่ใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนเชื้อเพลิง
          ฐกฤต ปานขลิบ
          หลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ .....>>Read<<
ผลกระทบโครงสรางคาจางแรงงานกอสรางจากนโยบายคาจางขั้นต่ำ 300 บาท
          สิทธิพงษ พรหมประสิทธิ์
          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร .....>>Read<<
การศึกษาระดับการใหบริการของรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) ในประเทศไทย สาย สาทร – ราชพฤกษ
          ศิริชัย โรจนอัศวชัย
          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ .....>>Read<<
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่สงผลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคของผูใชบริการในเขตฝงธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          กุลิศร อิทธิพร1 และ ไกรฤกษ ปนแกว2
          1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
          2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ .....>>Read<<
การปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนในตําบลสีพยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
          ศุภรงค จันทกิจ พรทิพา นิโรจน และ นักรบ เถียรอ่ำ
          สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี .....>>Read<<
The Needs of Job Characteristics in ICT Support for Private Business Sectors in Thailand
          Nachayapat Rodprayoon and Chompu Nuangjamnong
          Business Management and Informatics Department Faculty of Business Administration Saint John’s University ......>>Read<<
 

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.