Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1


 วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
04 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2557 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลผู้ที่เป็นเบาหวานในพื้นที่  อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์
        อุบลวรรณ เรืองรัมย์
        สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ .....>>Read<<
การพัฒนารูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
      กนกวรรณ  มูลละ
      สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.....>>Read<<
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตเทศบาลเมืองนครพนม
       บรรจง  พลไชย
       กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
       มหาวิทยาลัยนครพนม ....>>Read<<
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         กุลญา  คชสีห์
          สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ .....>>Read<<
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในสวนสัตว์เชียงใหม่
          ธนภัทร  พงษ์ภมร
          สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.....>>Read<<
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อความไว้วางใจในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนของผู้ส่งออกอาหารไทย
        ดารุวรรณ โรจนสุพจน์  เกษเพ็ชร์ วงษ์วัฒนพันธ์ และ ฉัตรพล  มณีกูล 
        สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
        คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
        วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร .....>>Read<<
การสำรวจความต้องการของเกษตรกรต่องานวิจัยยางพาราและงานบริการวิชาการยางพารา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
        บัญชา เวียงสมุทร  มาโนชญ์ กูลพฤกษี  ชาติชาย ไชยช่วย  ชัยวัฒน์  มครเพศ และ รัตนา ไชยช่วย
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี .....>>Read<<
การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาการจัดการปศุสัตว์
        วิวัฒน์  วรามิตร
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี .....>>Read<<
การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์โดยใช้สื่อใหม่  
กรณีศึกษา วิชาสหกิจศึกษา
        ปรียาภรณ์  พูลศิริมัทนาพร   และกุลธิดา  ธรรมวิภัชน์
        ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี .....>>Read<<
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดลพบุรี
     สิริอาภา  ใจอ่อน    และ โสพล   มีเจริญ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  .....>>Read<<
สภาพและปัญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารและครู  สังกัดอาชีวศึกษา  จังหวัดสระบุรี
        นันทวุฒิ  ภู้มณี
        สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี .....>>Read<<
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทเฟซบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
         นาถยาพร  พระรับรักษา
         สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  .....>>Read<<
แนวทางการพัฒนาการจัดงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2557
         ชงโค  แซ่ตั้ง  วีระพล   แจ่มสวัสดิ์    วิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์  และปุญณชา สุริยะสาร
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ......>>Read<<
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.