Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
    ภาระหน้าที่ สวพ  
     
    ภาพกิจกรรม  
     
     
     
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
     
     
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
     
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
     
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
     
     
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
     
     
 
วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1


 วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
04 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2557 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลผู้ที่เป็นเบาหวานในพื้นที่  อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์
        อุบลวรรณ เรืองรัมย์
        สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ .....>>Read<<
การพัฒนารูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
      กนกวรรณ  มูลละ
      สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.....>>Read<<
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตเทศบาลเมืองนครพนม
       บรรจง  พลไชย
       กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
       มหาวิทยาลัยนครพนม ....>>Read<<
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         กุลญา  คชสีห์
          สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ .....>>Read<<
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในสวนสัตว์เชียงใหม่
          ธนภัทร  พงษ์ภมร
          สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.....>>Read<<
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อความไว้วางใจในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนของผู้ส่งออกอาหารไทย
        ดารุวรรณ โรจนสุพจน์  เกษเพ็ชร์ วงษ์วัฒนพันธ์ และ ฉัตรพล  มณีกูล 
        สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
        คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
        วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร .....>>Read<<
การสำรวจความต้องการของเกษตรกรต่องานวิจัยยางพาราและงานบริการวิชาการยางพารา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
        บัญชา เวียงสมุทร  มาโนชญ์ กูลพฤกษี  ชาติชาย ไชยช่วย  ชัยวัฒน์  มครเพศ และ รัตนา ไชยช่วย
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี .....>>Read<<
การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาการจัดการปศุสัตว์
        วิวัฒน์  วรามิตร
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี .....>>Read<<
การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์โดยใช้สื่อใหม่  
กรณีศึกษา วิชาสหกิจศึกษา
        ปรียาภรณ์  พูลศิริมัทนาพร   และกุลธิดา  ธรรมวิภัชน์
        ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี .....>>Read<<
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดลพบุรี
     สิริอาภา  ใจอ่อน    และ โสพล   มีเจริญ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  .....>>Read<<
สภาพและปัญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารและครู  สังกัดอาชีวศึกษา  จังหวัดสระบุรี
        นันทวุฒิ  ภู้มณี
        สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี .....>>Read<<
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทเฟซบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
         นาถยาพร  พระรับรักษา
         สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  .....>>Read<<
แนวทางการพัฒนาการจัดงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2557
         ชงโค  แซ่ตั้ง  วีระพล   แจ่มสวัสดิ์    วิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์  และปุญณชา สุริยะสาร
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ......>>Read<<
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.